Stanovisko Amnesty International týkající se práv transgender a trans* osob se snaží zajistit, aby těmto lidem bylo zaručeno plné a rovné užívání všech lidských práv. Také se snaží reagovat na utrpení způsobené jejich porušováním nebo zneužíváním.

Klíčové problémy a práva, která se porušují

Transgender lidé jsou obzvláště zranitelní vůči porušování práva na život, často bývají terčem násilí a zločinů z nenávisti. „Trans Murder Monitoring Project“ mezi lety 2008 až 2011 zaznamenal 816 úmrtí transgender osob v 55 zemích. Vzhledem k ohlašovacím a monitorovacím omezením (zejména v některých zemích) je toto číslo jen špičkou ledovce. Diskriminace ze strany příslušníků policie zvyšuje riziko nenahlášení incidentů. Velmi málo zemí má legislativu nastavenou tak, aby chránila transgender osoby před násilím a projevy nenávisti. Pachatelé vražd a dalších trestných činů často zůstávají nepotrestáni.

Dalším velkým problémem transgender komunity je samotná diskriminace. S diskriminací se transgender lidé setkávají ve všech oblastech života, zejména však ve zdravotnictví a administrativě. Ve zdravotnictví se také setkávají s předsudky či s nedostatkem odborníků. Navíc se kvůli horšímu psychickému stavu způsobenému psychickou náročností tranzice běžně dostávají do prostředí psychiatrických nemocnic a léčeben. Jejich identita je odborníky stigmatizována a zpochybňována. Lékařská zařízení většinou jejich skutečnou genderovou identitu ignorují a oslovují je podle údajů z oficiálních dokumentů. Problematický je také přístup k hormonální terapii, která vyžaduje zdlouhavý proces, a ne vždy je plně hrazená. Tato situace bývá ještě horší pro lidi bez odpovídajících finančních prostředků nebo uprchlíky.

Pokud si lidé chtějí změnit gender či jméno v oficiálních dokumentech, dostávají se do nejrůznějších obtíží. Pokud si ale své dokumenty nezmění, riskují, že bude narušeno jejich právo na soukromí, pokaždé, když budou muset prokázat svou identitu. Aby si člověk mohl změnit svůj gender, musí být diagnostikován jako duševně nemocný, případně být sterilizován nebo musí podstoupit úpravu pohlavních orgánů. Také je obvykle požadováno, aby byla daná osoba svobodná, případně rozvedená. V případě absence transparentních procedur je porušováno jejich právo na právní jistotu a jsou zavaleni dlouhými a drahými procedurami. Jsou také ve větší míře vystaveni riziku porušení svých ekonomických, sociálních a kulturních práv skrze diskriminaci v zaměstnání a přístupu k produktům a službám či bydlení. Ve spoustě zemích je transgender téma stále tabu a transgender jedinci se mohou dočkat i kriminálních postihů, což porušuje jejich právo na spravedlivé uznání před zákonem.

Amnesty Internaional vyzývá státy, aby v souladu s mezinárodními závazky a standardy v oblasti lidských práv přestaly porušovat lidská práva transgender osob.

Požadavky Amnesty International

 • Zajistit, aby byla nastavena antidiskriminační legislativa, která by obsahovala výslovný zákaz diskriminace na základě genderové identity a projevu. Zároveň poskytnout adekvátní ochranu obráncům lidských práv zasazujícím se za práva transgender lidí. • Zajistit, aby zločiny z nenávisti na základě genderu byly klasifikovány jako trestný čin. Zároveň dosáhnout toho, aby byli všichni aktéři zločinů proti transgender lidem vedeni k odpovědnosti. Také poskytnout všem státním složkám včetně policie a státních úředníků patřičné školení, aby se s trengender lidmi zacházelo informovaně, citlivě a s respektem. 
 • Zajistit, aby imigrační oddělení nebo příslušná ministerstva při posuzování žádostí o azyl připustila jako skutečné riziko obtěžování a pronásledování na základě genderové identity. 
 • Zrušit požadavek na sterilizaci či další lékařské zákroky jako podmínky k úřední změně genderu. 
 • Zrušit požadavek rozvodu jako podmínky k úřední změně dokladů. 
 • Umožnit jednotlivcům změnit si jméno a gender na všech úředních dokladech (rodný list, registr obyvatel atd.)  
 • Povolit lidem, jež se identifikují jako nonbinary, získat úřední doklady, které reflektují jejich genderovou identitu. 
 • Vyvinout rychlé a transparentní procedury ke změně dokladů. Zároveň zrušit jakýkoliv požadavek na zapojení blízkých do tohoto procesu. 
 • Zajistit, aby proces změny dokladů respektoval právo na soukromí a změna nebyla zpětně dohledatelná. 
 • Zrušit všechny zákony kriminalizující genderové identity, včetně zákonů proti cross-dresingu a homosexualitě. Také zajistit, aby platné zákony nebyly užívány k šikaně transgender lidí. V případě vězení dosáhnout toho, aby byly transgender osoby umístěny do vězení, které respektuje jejich identitu. 
 • Podpořit odstranění klasifikace genderových identit jako duševních poruch z DSM a ICD a reklasifikovat pouze relevantní aspekty zdravotní péče související s transgenderem nestigmatizujícím způsobem, aby se usnadnil přístup k zdravotní péči. 
 • Zajistit, aby lékaři a psychologové nezacházeli s genderovou identitou jako s něčím, co má být vyléčeno nebo potlačeno. 
 • Umožnit transgender lidem přístup k léčbě bez byrokratických, finančních či sociálních překážek. 
 • Ochránit transgender lidi před vynucenou psychiatrickou péčí či nevyžádaným monitoringem. 
 • Zajistit transgender lidem péči na nejvyšší možné zdravotní úrovni. 
 • Zajistit, aby široká veřejnost měla k dispozici objektivní informace o genderové identitě a uznání vlastního genderu na základě sebeurčení. 
 • Zajistit, aby v případě potřeby genderová identita nebránila transgender lidem v přístupu k asistovaným reprodukčním technologiím.