Maďarsko: Úřady musí zastavit nový pokus o umlčení občanské společnosti

¶web.previewOnly

Maďarská vláda se chce zaměřit na nevládní organizace a zabránit obráncům lidských práv v jejich práci.

Nové vládní návrhy zákonů představují další iniciativu stoupajícího úsilí vlády o zásah do legitimní činnosti skupin občanské společnosti. Ty usilují o prosazování a obranu lidských práv, poskytují právní a sociální služby lidem v zemi nebo veřejně vyjadřují nesouhlasné názory v tisku a na sociálních sítích.

Amnesty International vyzývá vládu, aby návrhy zákonů úplně stáhla, protože jsou v rozporu se závazky Maďarska vyplývajícími z mezinárodního práva.

Návrh maďarské vlády týkající se legislativního balíčku "Stop Soros" přichází v rámci širšího úsilí o stigmatizování konkrétních lidí a organizací. Veřejnosti je prezentován jako snaha o zabránění "nelegální migraci", "posílení ochrany hranic" a "ochrany maďarských národních zájmů včetně bezpečnosti“.

Pokud by byly tyhle zákony přijaty, budou se organizace, které dostávají finanční prostředky ze zahraničí - a údajně "propagují masovou migraci" nebo "podporují ilegální migraci" – muset mimo jiné zaregistrovat a zveřejnit takovou stigmatizující "nelegální" činnost, například na svých webových stránkách. Návrh zákona také předpokládá novou nadsazenou daň z veškerých příjmů získaných ze zahraničí, přičemž organizace by musely mít pro tyto fondy samostatný bankovní účet. Návrhy také obsahují ustanovení o vyhoštění státních příslušníků jiných zemí z maďarského území.

Obhájci lidských práv a organizace občanské společnosti zaměřující se na práva migrantů a uprchlíků v Maďarsku už dlouho pracují na podpoře práva jednotlivců žádat o azyl. Snaží se o to, aby Maďarsko plnilo své mezinárodní závazky a poskytovalo ochranu osobám na útěku kvůli opodstatněné obavě z pronásledování.

Představitele Maďarska se veřejně snaží démonizovat migranty, uprchlíky a žadatele o azyl. Amnesty International se domnívá, že tento soubor zákonů má daleko od úsilí zastavit migraci a jeho cílem je zvýšit obtěžování a zastrašování nezávislých obránců lidských práv a organizací občanské společnosti v Maďarsku.

Nově navrhovaná legislativa by ještě víc omezila schopnost maďarských organizací občanské společnosti provádět svou práci tím, že by nesprávně označila jejich činnosti za "nelegální", zavedla arbitrární a nepřiměřenou administrativní zátěž, nadměrné pokuty a neoprávněné omezení práva na svobodu pohybu.

Dne 20. ledna Gyula Budai, poslanec za strany Fidesz – Maďarská občanská unie, veřejně jmenoval Maďarský helsinský výbor, Maďarskou unii občanských svobod a Amnesty International jako tři nevládní organizace, které "podporují nebo organizují nelegální migraci". Vedoucí kabinetu předsedy vlády později prohlásil, že má seznam organizací, které údajně "podporují nelegální migraci". Maďarská unie občanských svobod požádala o přístup k seznamu podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Nové požadavky obsažené v návrzích zákonů by pro organizace občanské společnosti představovaly další administrativní zátěž – už v červnu 2017 totiž vstoupil v platnost Zákon o transparentnosti organizací financovaných ze zahraničí (the Law on the transparency of organizations funded from abroad). Tento zákon stanovil, že organizace, které získávají finanční prostředky z jiných zemí, se musí registrovat a obsahuje také ustanovení o pokutách a trestních postizích pro osoby, které nedodrží jeho ustanovení.

Řízení o porušení unijního práva, které zahájila Evropská komise proti Maďarsku po schválení Zákona o neziskových organizacích z roku 2017, v současné době čeká na projednání u Evropského soudního dvora. Amnesty International Maďarsko v zásadě odmítla dodržovat zákon z června 2017 a společně s dalšími organizacemi ho v současnosti napadá před soudy.

Mezinárodní právo v oblasti lidských práv zaručuje právo na svobodu sdružování, které zahrnuje právo vytvářet a vstupovat do formálních či neformálních skupin a také vyvíjet kolektivní aktivitu, což je kritický prvek v práci obránců lidských práv. Jednotlivé státy mají povinnost poskytnout právní rámec pro zakládání sdružení a musí se zdržet vytváření nepřiměřených překážek výkonu tohoto práva.

Právo vyhledávat, přijímat a využívat prostředky, a to i z mezinárodních a zahraničních zdrojů, je základním prvkem práva na sdružování a je také zakotveno v Deklaraci OSN o obhájcích lidských práv. Podle práva EU nesmějí členské státy ukládat neoprávněné a/nebo nepřiměřené limitace volného pohybu kapitálu, včetně financování mimo EU.

Úřady zahájily třítýdenní období veřejných konzultací, které skončí začátkem února. Po něm by návrh zákona šel do maďarského parlamentu na rozpravu a hlasování. Amnesty International ve spolupráci s dalšími nevládními organizacemi a aktéry občanské společnosti v Maďarsku se účastní konzultací.

Amnesty International se připojuje k dalším organizacím, které naléhavě vyzývají maďarskou vládu, aby stáhla tyto nové návrhy zákonů, protože porušují práva na svobodu sdružování, projevu a pohybu, a protože jsou:

  • Nečestné – Cílem návrhů není snaha zabránit migraci, ale zintenzivnění obtěžování a zastrašování nezávislých nevládních organizací a občanské společnosti v Maďarsku v širším měřítku. To začalo už v roce 2013, odráží se v zákonu o neziskových organizacích z roku 2017 a pokračuje těmito drakonickými návrhy.
  • Svévolné - Vláda nemá absolutní pravomoc rozhodovat o tom, kdo v občanské společnosti se zabývá důležitou prací a jaké finanční prostředky by jim měly být k dispozici. Podle mezinárodního práva mají lidé právo vytvářet organizace a spolupracovat na dosažení cílů ve veřejném zájmu.
  • Poškozující - Každé nevládní organizaci nebo organizaci občanské společnosti v Maďarsku, která získává finance ze zahraničních zdrojů, bude hrozit ztráta statusu.To by mohlo znamenat radikální snížení schopnosti občanské společnosti prosazovat občanská a lidská práva, zachovávat právní a sociální služby neposkytované vládou a zabezpečovat ochranu dalších odvětví, která pracují ve veřejném zájmu, včetně svobodného a nezávislého tisku.

Podobné příběhy

20.6.2018

Maďarsko: Drakonickému zákonu budou neziskovky vzdorovat

Na Světový den uprchlíků schválil maďarský parlament kriminalizaci práce s migranty a uprchlíky.


18.3.2018

DEMAS a další neziskové organizace píší premiérovi kvůli situaci v Maďarsku

Legislativní návrhy zaměřené proti občanské společnosti ohrožují demokratické principy.


19.2.2018

Maďarsko: Nový zákon představuje existenční hrozbu pro nevládní organizace

K protestu Amnesty proti likvidačnímu zákonu se připojily na dvě stovky evropských nevládek včetně 25 českých neziskových hráčů.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...