Petice za dodržování základních lidských práv v Afghánistánu

Předseda vlády
Andrej Babiš
Úřad vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše
Praha – 118 00


Vážený pane předsedo vlády,

považujeme za zásadní, aby Česká republika a ostatní státy přijaly opatření, která umožní bezpečný průchod a evakuaci ohrožených Afghánců z Afghánistánu a sousedních zemích.

Apelujeme na Vás, abyste udělal vše pro zajištění příslibů států (včetně ČR) ohledně nyní tolik potřebného přesídlování uprchlíků z Afghánistánu i mimo něj, naléhavě Vás také žádáme, abyste se zasadil o koordinované a trvalé evakuace afghánských státních příslušníků ve zvýšeném ohrožení odvetných opatření ze strany Tálibánu.

Nedávný výzkumný briefing Amnesty International, Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH) a Světové organizace proti mučení (OMCT) dokumentuje porušování lidských práv, ke kterému dochází v Afghánistánu od převzetí moci Tálibánem 15. srpna. Briefing dokumentuje represi práv žen a dívek, zastrašování, jemuž čelí obránci lidských práv, zásahy proti svobodě projevu, odvety bývalým vládním pracovníkům a možné porušování mezinárodního humanitárního práva, stejně jako výzvy, jimž čelí ti, kteří si přejí opustit Afghánistán. Došlo k cílenému zabíjení lidí, již dříve pracovali pro vládu, k vyhrožování smrtí rodinným příslušníkům těch, kteří uprchli, a – navzdory veřejnému prohlášení Tálibánu o opaku – ženám a dívkám byl odepřen přístup ke vzdělání, práci a možnost se věnovat sportu nebo politice.

Oceňujeme úsilí, které již EU a ostatní státy (včetně ČR) vynaložily na zajištění evakuace konkrétních ohrožených Afghánců – spolu s vlastními občany a místními zaměstnanci a závislými osobami –, nyní je však třeba zintenzivnit úsilí o zajištění evakuace aktivistek, obránců lidských práv, aktivistů občanské společnosti, akademiků, novinářů a marginalizovaných skupin a dalších, jimž hrozí zvýšené riziko odvety ze strany Tálibánu. Životy tisíců žen a mužů, kteří pracovali na prosazování a obraně lidských práv, rovnosti pohlaví, právního státu a demokratických svobod ve své zemi, jsou nyní ve vážném ohrožení.

Ti v ohrožení, kteří chtějí uprchnout z Afghánistánu, čelí náročným výzvám při opouštění země, a to jak přes letiště, tak přes pozemní hranice. Pákistán uzavřel své pozemní hranice s Afghánistánem všem kromě lidí, kteří potřebují lékařské ošetření nebo mají doklad o pobytu. Hranice s Tádžikistánem, Uzbekistánem a Turkmenistánem byly také zavřeny. Úřady Tálibánu v současné době nevydávají pasy a afghánští občané nesmějí bez pasů překračovat hranice.

Vzhledem k překážkám, jimž čelí Afghánci, kteří chtějí uprchnout, musí EU a ostatní země učinit rozhodná opatření k zajištění nebo podpoře bezpečného průchodu a evakuací, zejména přes pevninu, pro všechny, kterým hrozí, že se stanou terčem Tálibánu. Za tímto účelem je třeba přijmout naléhavá opatření:

  • Vydat veškerou potřebnou dokumentaci (např. dopisy o bezvízovém styku, dopisy osvobozující od požadavku vlastnit pasy, nouzové cestovní doklady pro afghánské občany bez pasu atd.) v místních jazycích, aby bylo zajištěno, že Tálibán umožní osobám v ohrožení opustit Afghánistán a umožní další pohyb ze sousedních zemí.

  • Zvýšit kapacitu velvyslanectví, konzulátů a delegací v sousedních zemích, vydávat humanitární víza nebo víza prominout, a to jak Afgháncům v Afghánistánu, tak Afgháncům v hostitelských zemích, jako je Írán, Pákistán, Tádžikistán, Uzbekistán, Turkmenistán a další středoasijské země nebo například Turecko.

  • Aplikovat pružné a urychlené vyřizování víz pro rodiny, aby se usnadnilo opětovné shledání odloučených členů rodin v Evropě, a použít další doplňkové způsoby, jak okamžitě dostat ohrožené Afghánce do bezpečí, včetně studentských a pracovních víz a sponzorských komunitních programů.

  • Usilovat o oboustranné a vícestranné dohody se sousedními zeměmi o vytvoření pozemních koridorů a umožnění bezpečného přesunu osob.

  • Zajistit adekvátní přijetí a status afghánským státním příslušníkům evakuovaným do příslušných zemí.

Evakuovaní Afghánci by neměli být započítáváni do roční kvóty států týkající se přesídlení do roku 2021, protože počet míst, ke kterým se státy zavázaly, je již omezený. V tomto ohledu znovu opakujeme apel na EU a ostatní státy, aby rovněž podpořily následující opatření:

  • V souladu s prioritami stanovenými UNHCR výrazně zvýšit kapacitu slíbených míst v přesídlovacích programech k řešení probíhajících krizových a vysídlovacích situací.

  • Kromě zvýšení příslibů v oblasti přesídlování k řešení globálních potřeb vytvořit cílený program přesídlování a humanitárního přijímání pro zranitelné afghánské uprchlíky v sousedních a tranzitních zemích, které jsou hostitelem drtivé většiny vysídlených Afghánců.

  • Zajistit potřebné finance z příslušných rozpočtů na podporu přesídlování a evakuace.

Státy by se měly rozhodně zavázat, že budou podporovat přístup ke spravedlivému a úplnému azylovému řízení pro afghánské a další státní příslušníky žádající o mezinárodní ochranu v Evropě, a formálně pozastavit návraty všech afghánských státních příslušníků, a to i do třetích zemí, odkud jim může hrozit návrat do Afghánistánu.

S pozdravem


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít