Petice za okamžité a bezpodmínečné propuštění Shafqata Emmanuela a Shagufty Kausarové.

Chief Minister
Punjab Usman Buzdar
Chief Minister’s Office
7 Club Road, GOR 1
Lahore
Pakistan


Vážený pane ministře,

obracím se na Vás v souvislosti s případem Shafqata Emmanuela a Shagufty Kausarové, křesťanského páru, který byl obviněn z rouhačství a v roce 2014 odsouzen k trestu smrti za údajné posílání „rouhačských“ textových zpráv islámskému duchovnímu. Ve vězení již strávili téměř osm let a zatím stále čekají, až bude vyslyšeno jejich odvolání. To vše navzdory faktu, že by uvězněni vůbec být neměli.

Shafqat a Shagufta veškerá obvinění odmítají a stále čekají na možnost odvolání u vrchního soudu v Láhauru.

Pákistánské zákony proti rouhání jsou v přímém rozporu se závazky země dodržovat lidská práva, a to jak v jejich samotné podstatě, tak v jejich uplatňování; především porušují respekt a ochranu práva na život, svobodu myšlení, svědomí a náboženství nebo víry, dále svobodu názoru a vyjadřování, rovnost před zákonem a zákaz diskriminace. Tyto zákony zcela popírají lidskoprávní úmluvy a standardy a postrádají základní zabezpečení nutná k minimalizaci jejich zneužívání a k odstranění rizika dalšího nedodržování lidských práv, které s sebou přináší ohrožení, jemuž jsou vystaveny zejména náboženské menšiny v zemi.

Považuji za vysoce zneklidňující, že podle pákistánského právního systému (článek 295-C) je trest smrti stále mandatorním pro ty, kteří byli obviněni z rouhačství. Věřím, že jste si vědom, že Výbor Spojených národů pro lidská práva prohlásil, že automatické a mandatorní uvalení trestu smrti představuje svévolný zásah do práva na život a je v rozporu s článkem 6(1) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech č. 275.

Vážený pane ministře Budzare, naléhavě Vás proto žádám, abyste se zaručil za to, že Shafqat a Shagufta budou okamžitě a bezpodmínečně propuštěni a že jim i jejich právníkům bude do doby jejich propuštění poskytnuta náležitá ochrana. Pákistánský zákon proti rouhání bude dál ohrožovat náboženské menšiny a životy jejich příslušníků, pokud nebude zrušen a prohlášen za neplatný.

S úctou,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít