PŘEČTĚTE SI PLNÉ ZNĚNÍ VZPRÁVY

Alarmující počet zemí používal v roce 2014 trest smrti jako nástroj řešení skutečného nebo zdánlivého ohrožení státní bezpečnosti v souvislosti s terorismem, trestnou činností nebo vnitřní nestabilitou.

Počet trestů smrti zaznamenaných v roce 2014 se zvýšil téměř o 500 ve srovnání s rokem 2013, a to především kvůli výraznému nárůstu poprav v Egyptě a Nigérii, včetně hromadných trestů, které byly vykonány v souvislosti s vnitřním konfliktem a politickou nestabilitou.

Vlády se pomocí trestu smrti snaží potírat trestnou činnost, ale klamou tak samy sebe. Neexistuje žádný důkaz, který by prokázal, že hrozba popravy funguje jako odstrašující prostředek pro trestný čin lépe, než jakýkoli jiný trest,“ prohlásil Salil Shetty, generální tajemník Amnesty International.

Smutná tendence vlád, které se pomocí trestu smrti marně snaží řešit skutečné nebo imaginární ohrožení státní a veřejné bezpečnosti, byla v loňském roce až příliš patrná. Je ostudné, že si tak mnoho států po celém světě v podstatě hraje se životy lidí – odsuzuje je k trestu smrti za „terorismus“ nebo ve snaze potlačit vnitřní nestabilitu vzniklou v důsledku nedomyšlených odstrašujících taktik.“

Rok 2014 však přinesl i dobré zprávy – ve srovnání s předchozím rokem bylo provedeno méně poprav a některé země dokonce vykonaly pozitivní kroky k zákazu trestu smrti.

Země s nejvyšším výskytem trestů smrti

Čína opět provedla více poprav než zbytek světa dohromady. Amnesty International se domnívá, že každoročně dochází k tisícům poprav, ale přesná čísla jsou stále státním tajemstvím, a tak není možné určit skutečný počet.

Za rok 2014 dále provedly nejvíce poprav tyto čtyři státy: Írán (289 bylo oficiálně oznámeno, proběhlo však nejméně 454 dalších, které úřady nepřiznaly), Saúdská Arábie (nejméně 90), Irák (nejméně 61) a USA (35).

S výjimkou Číny bylo v roce 2014 uskutečněno nejméně 607 poprav, což je ve srovnání se 788 tresty smrti z roku 2013 o 20 % méně.

Popravy byly v roce 2014 stejně jako v předchozím roce zaznamenány v 22 zemích. To je výrazný pokles od roku 1995, kdy Amnesty International zaznamenala popravy ve 41 zemích. Toto snížení ukazuje na zřejmý globální trend, který spočívá v upouštění od trestů smrti.

Čísla mluví sama za sebe – trest smrti se stává minulostí. Těch několik málo zemí, které stále popravují, by se mělo podívat do zrcadla a zeptat se samy sebe, zda chtějí pokračovat v porušování práva na život, nebo se připojit k drtivé většině zemí, která opustila tento krutý a nelidský trest,“ řekl Salil Shetty.

Bezpečnost státu

Znepokojující tendenci států, které používají trest smrti v boji proti hrozbám v oblasti státní bezpečnosti, bylo vidět po celém světě. A to včetně Číny, Pákistánu, Íránu a Iráku, kteří popravují všechny podezřelé z páchání „teroristické činnosti”.

Pákistán obnovil trest smrti v návaznosti na hrůzné útoky Talibanu na školu v Péšávaru. Sedm lidí bylo popraveno v prosinci. Vláda poté uvedla, že popravy stovky dalších osob obviněných z „terorismu” budou následovat. Výkony trestu smrti pokračují ve zvýšené míře i v současnosti.

Čínské úřady používají trest smrti jako represivní nástroj v rámci kampaně „Strike Hard”, která je namířená proti nepokojům v ujgurské autonomní oblasti Xinjiang. Úřady vykonaly alespoň 21 trestů smrti v průběhu roku v závislosti na jednotlivých útocích, přičemž tři lidé byli odsouzeni k smrti před zraky tisíců diváků na stadiónu. „V roce, kdy došlo v mnohem větším měřítku k hromadným popravám, které byly vedeny ozbrojenými skupinami za globálního vědomí, se schyluje k tomu, že vlády začnou více využívat tresty smrti v impulzivní reakci v boji proti terorismu a trestné činnosti,“ varoval Salil Shetty.

V zemích jako Severní Korea, Írán a Saúdská Arábie vlády i nadále uplatňují trest smrti jako nástroj k potlačení politického disentu.

Ostatní státy v roce 2014 využily poprav jako nevhodných snah o řešení kriminality. Jordánsku v prosinci skončilo osm let moratoria, tudíž odsoudilo jedenáct vrahů na smrt. Vláda se k tomu vyjádřila tak, že se jednalo o krok k ukončení nárůstu násilné trestné činnosti. V Indonésii vláda zveřejnila své plány odsuzovat k smrti především obchodníky s drogami, aby se vypořádala se stavem bezpečnostní krize. Indonéská vláda také slibuje, že se díky tomu do roku 2015 bezpečnostní situace zlepší.

Situace se přiostřuje

Za rok 2014 došlo k dramatickému čtvrtinovému nárůstu rozsudků smrti ve srovnání s rokem předchozím – bylo jich nejméně 2466 oproti 1925. Důvodem bylo především dění v Nigérii a Egyptě, kde byly k trestu smrti odsouzeny stovky lidí.

V Nigérii bylo v roce 2014 zaznamenáno 659 rozsudků smrti, opět tedy došlo k nárůstu oproti roku 2013, kdy bylo odsouzeno 141 lidí. Vojenský soud udělil masový rozsudek smrti asi 70 vojákům v samostatných procesech v průběhu roku. Tito muži byli odsouzeni za vzpouru v souvislosti s ozbrojeným konfliktem s povstaleckou skupinou Boko Haram.

V Egyptě během minulého roku soudy vynesly minimálně 509 rozsudků smrti, tedy o 400 více než v roce 2013. Tento nárůst byl mimo jiného způsoben masovým rozsudek smrti pro 37 lidí v dubnu a také pro 183 lidí v červnu, kteří byli odsouzeni v nespravedlivých masových procesech.

Zločiny a metody poprav

Lidé, kteří čelili trestu smrti, spáchali celou řadu méně závažných trestných činů, včetně přepadení nebo drogové a hospodářské trestné činnosti. Někteří byli dokonce odsouzeni k trestu smrti za činy jako je „cizoložství“, „rouhání“ nebo „čarodějnictví“, které by neměly být vůbec považovány za trestné činy. Mnoho zemí zneužívá trestu smrti pro potírání skutečných či vykonstruovaných politických „zločinů” a disidentské aktivity.

Metody poprav v roce 2014 zahrnovaly stínání hlavy, smrt pověšením, smrtící injekci a zastřelení. Veřejné popravy byly provedeny v Íránu a Saúdské Arábii.

REGIONÁLNÍ PŘEHLED

Amerika

USA je i nadále jedinou zemí, která v tomto regionu používá trest smrti, i když počet poprav klesl z 39 v roce 2013 na 35 v roce 2014. Tento jev odráží trvalý pokles v používání trestu smrti v zemi v posledních letech. Pouze čtyři ze sedmi států (v roce 2013 to bylo devět), které v roce 2014 uskutečnily popravy – Texas, Missouri, Florida a Oklahoma – byly zodpovědné za 89 procent všech poprav. Stát Washington v únoru uvalil moratorium na popravy. Celkový počet rozsudků smrti se v tomto regionu snížil z 95 v roce 2013 na 77 v roce 2014.

Asijsko-pacifický region

Asijsko-pacifický region si prošel v roce 2014 různorodým vývojem v souvislosti s trestem smrti. Popravy byly zaznamenány v devíti zemích, tedy o jednu méně než v roce předchozím. Pákistán zrušil moratorium na popravy civilistů. V regionu bylo zaznamenáno třicet dva poprav, avšak tato čísla nezahrnují Čínu nebo Severní Koreu, kde nebylo možné potvrdit údaje. Indonésie oznámila plány na rok 2015, které se týkaly obnovení poprav zejména obchodníků s drogami.

I když platí, že Pacifik je jediný světový region, který je virtuálně „bez trestu smrti“, vlády Papua-Nové Guineji a Kiribati podnikly kroky k obnovení poprav nebo zavedení trestu smrti.

Subsaharská Afrika

V regionu Subsaharské Afriky došlo v roce 2014 k pokroku. Bylo zde zaznamenáno 46 poprav ve třech zemích, což představuje oproti roku 2013, kdy byl trest smrti vykonán v pěti zemích celkem 64krát, pokles o 28 %. Pouze tři země – Rovníková Guinea, Somálsko a Súdán – provedly popravy.

Madagaskar podnikl významný krok ke zrušení trestu smrti, když 10. prosince Národní shromáždění přijalo návrh zákona, kterým ruší trest smrti. Tento návrh ještě musí být podepsán prezidentem země, aby vstoupil v platnost.

Evropa a centrální Asie

Bělorusko – jediná země v regionu, která provádí tresty smrti – popravila v průběhu roku alespoň tři lidi, čímž ukončila dvouleté období bez poprav. Popravy byly vedeny tajně, o situaci byli informováni pouze rodinní příslušníci a právníci.

Blízký východ a severní Afrika

Rozšířené používání trestu smrti na Blízkém východě a v severní Africe je i nadále velmi znepokojující. Írán, Irák a Saúdská Arábie v roce 2014 představovaly 90 % všech zaznamenaných poprav v regionu, a zároveň 72 % všech zaznamenaných poprav na celém světě (s výjimkou Číny).

V roce 2014 byly výkony trestu smrti provedeny v osmi zemích, o dvě více než v roce 2013. Šestnáct zemí, tedy velká většina regionu, uložilo tresty smrti.

Celkový počet exekucí evidovaných v regionu MENA se snížil z 638 z roku 2013 na 491 v loňském roce. Tato čísla nezahrnují stovky poprav, o nichž je známo, že byly vykonány v Íránu, ale které nebyly oficiálně oznámeny. V roce 2014 íránské orgány přiznaly 289 poprav, ale podle spolehlivých zdrojů můžeme hovořit o dalších 454 exekucích. Celkové číslo by se tak vyšplhalo až k 743.