Volené orgány

Správní rada AI ČR

Úloha Správní rady ve struktuře AI ČR

Správní rada (dále jen SR) je po Valné hromadě nejvyšším orgánem Amnesty International v České republice (AI ČR). Do dubna 2014 byl nejvyšším orgánem sdružení Koordinační výbor (KV), který byl rozhodnutím valné hromady přejmenován na Správní radu. Veškeré pravomoci a odpovědnost byla přenesena na z KV na SR. Je složena z dobrovolníků a dobrovolnic volených členkami a členy AI ČR na Valné hromadě. Členové a členky AI ČR tak SR svěřují významné pravomoci a SR je povinná jednat v jejich zájmu. Role SR je především strategická a řídící.

Strategický rozměr činnosti SR je dán především tím, že SR ve spolupráci se členkami a členy AI ČR a v souladu s globální strategií vypracovává a předkládá valné hromadě k projednání a schválení strategický plán. Následně je pak v roli řídící SR zodpovědná zajistit, aby AI ČR naplnila tuto strategii v boji za lidská práva a fungovala v souladu se stanovami a mezinárodními i místními zásadami Amnesty International a platnými zákony, za což SR nese morální a právní zodpovědnost.

Aby těmto zodpovědnostem mohla SR dostát a v rámci svých kompetencí definovaných stanovami SR:

 • přijímá rozhodnutí závazná pro celý spolek;
 • najímá a odměňuje zaměstnance a zaměstnankyně, které řídí prostřednictvím ředitele/ky kanceláře AI ČR;
 • schvaluje operační plán a rozpočet a kontroluje jejich věcné i finanční naplňování;
 • řídí rizika;
 • vytváří vnitřní nařízení a směrnice AI ČR (pracovní řád, pravidla skupin a další);
 • komunikuje dovnitř i vně AI ČR;
 • řeší spory;
 • svolává členky a členy AI ČR na valnou hromadu.

Fungování SR

Členové a členky SR ČR jsou voleni valnou hromadou vždy na dvouleté funkční období. SR má pět členek nebo členů a na prvním setkání volí ze svých řad předsedu/kyni, místopředsedu/kyni a pokladní/ka. Jednání SR probíhá nejméně šestkrát ročně a členům a členkám AI (skupinám/sítím) má být alespoň tři dny předem zasílána agenda nadcházejícího jednání SR. Jednání SR se dle potřeby účastní ředitel/ka, zaměstnankyně a zaměstnanci a mohou se ho účastnit i členové a členky AI. Zápis z jednání SR je zasílán členkám a členům skupin prostřednictvím e-mailu. Rozhodovací proces SR: SR je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň tří jejích členů/ek.

Pro schválení rozhodnutí je potřeba prostá většina členů SR. Rozhodnutí je možné přijímat i v období mezi termíny jednání SR, a to prostřednictvím e-mailu, telefonu apod. Jednání SR se vždy účastní alespoň jeden člen nebo členka Dozorčí rady. Členkou nebo členem SR se může stát člen/ka Amnesty International, jehož/jíž členství trvá alespoň po dobu šesti měsíců a je navržen/a skupinou alespoň tří členů nebo členek AI ČR nejméně 14 dní před konáním valné hromady.

V jakých případech se obracet na SR:

 • s žádostí o ustavení (či zrušení) skupiny;
 • s žádostí o prominutí členského příspěvku (např. v případech finanční nouze);
 • se záměrem podat jménem AI ČR žádost o dotaci, grant, finanční podporu apod.;
 • v případě záměru skupiny vydat veřejné prohlášení jménem AI, které se netýká kampaně nebo akce, na nichž se daná skupina podílí, představování Amnesty International veřejnosti nebo poskytování informací dodaných Amnesty International veřejnosti;
 • s požadavkem na schválení interního minigrantu anebo půjčky pro registrovanou skupinu AI ČR;
 • v případě zjištění neshody činnosti člena nebo členky/skupiny/kanceláře AI ČR s operačním či strategickým plánem anebo obecně se zásadami AI;
 • v případě zjištění finančního či právního pochybení;
 • v případě, že zvažujete kandidaturu do Správní nebo Dozorčí rady;
 • s požadavkem na odůvodněné vyloučení člena/ky, který/á jedná v rozporu se Stanovami AI ČR;
 • v případě jakéhokoliv dotazu.

Členové a členky Správní rady

Anna Krejčová

Předsedkyně správní rady, anna.krejcova@amnesty.cz

Anna se začala v Amnesty International angažovat v roce 2012 jako koordinátorka vzdělávacích projektů na základních a středních školách, když organizovala různé lidskoprávní workshopy po celé České republice. I po odchodu z pozice koordinátorky zůstala Anna s Amnesty v kontaktu při občasném lektorování, psaní dopisů a účastí na dalších akcích AI. 

 

Lidskými právy se Anna zabývala i během studia na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během studia strávila semestr na Stálé misi ČR při OSN v Ženevě, kde měla na starosti hlavně lidskoprávní agendu a lidskými právy se zabývala i v diplomové práci.

 

Dnes pracuje Anna jako konzultantka v mezinárodní poradenské společnosti. Zabývá se poradenstvím pro veřejný sektor. Podílí se především na nejrůznějších evaluacích a auditech projektů financovaných z EU programů. 

 

Anna moc ráda cestuje, poznává nové kultury a jejich tradiční kuchyni.

Petr Benda

Místopředseda správní rady, petr.benda@amnesty.cz

 

Petr se stal členem Amnesty International v roce 2015. Od té doby se podílel na fungování AI ČR hlavně podepisováním petic a účastí na pořádaných akcích. 

Petr vystudoval obor Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, po jehož skončení strávil dva roky ve Velké Británii, kde pracoval a piloval znalosti angličtiny. Po návratu začal působit v Česko-anglické školce DC Bedrníček, kde mimo výuky anglického jazyka vede vědecký kroužek pro nejmenší. Při své práci se snaží vymýšlet jazyk a výukové metody, kterými by malým dětem usnadnil chápání různých složitých konceptů. Ve spolupráci s MAS Vládař také vede semináře věnované zavádění vědy do mateřských a prvních stupňů základních škol. Ve svém volném čase se zabývá samostudiem, četbou a návštěvou přednášek či panelových diskuzí na nejrůznější témata.

Jitka Kotková

Členka správní rady, pokladnice, jitka.kotkova@amnesty.cz

Marcela Pekníková

Členka správní rady, marcela.peknikova@amnesty.cz

Jan Woska

Člen správní rady, zástupce skupin ve správní radě, jan.woska@amnesty.cz

Do činnosti Amnesty International se Honza zapojil v roce 2011, kdy začal vést workshopy s lidskoprávní tématikou na základních a středních školách. Brzy se pak stal členem Pražské univerzitní skupiny AI, kterou následně rok a půl vedl jako koordinátor. Své působení ve volených orgánech Amnesty International zahájil v prosinci 2015 jako zástupce skupin ve správní radě, následně vykonával rovněž mandát místopředsedy a předsedy správní rady.

Honza vystudoval Právnickou fakultu UK a během studia se podrobně zajímal zejména o problematiku mezinárodního práva a lidských práv. Během ročního studijního pobytu ve Slovinsku se zapojil do aktivit tamní sekce Amnesty International, kdy mimo jiné za podpory skupiny kamarádů uspořádal mezinárodní maraton psaní dopisů na studentských kolejích.

Kromě praxe v advokátních kancelářích a stáže na MZV ČR strávil Honza v roce 2017 čtyři měsíce na stáži u Stálé mise ČR při OSN v New Yorku, kde pokrýval sociální a humanitární agendu. Vedle dobrovolnictví v Amnesty International je zapojen rovněž do neziskových aktivit využívajících sport jako nástroj k dosažení sociálního pokroku.

Kontaktujte nás

Se svými dotazy pro Správní radu se můžete obracet na: board@amnesty.cz

 

 


Dozorčí rada AI ČR

Úloha Dozorčí rady ve struktuře AI ČR

Dozorčí rada (DR) je nezávislým kontrolním orgánem sdružení Amnesty International Česká republika (AI ČR) a je přímo odpovědná valné hromadě. Působí v něm tři dobrovolníci nebo dobrovolnice, kteří jsou voleni na valné hromadě členkami a členy AI ČR.

DR dohlíží na dodržování mandátu a stanov AI, a to všemi složkami sdružení. Minimálně jednou za šest měsíců podává členské základně informace o své činnosti formou tištěné nebo emailové zprávy.

Hlavní funkcí DR je dohled nad prací Správní rady, a proto se vždy alespoň jeden zástupkyně nebo zástupce DR účastní jednání správní rady. Z věcného hlediska se DR zaměřuje na to, zda Správní rada řídí AI ČR v souladu se:

 • Stanovami
 • Strategickým plánem
 • Operačním plánem a dalšími závaznými dokumenty.

Neméně významná oblast kontroly SR se soustředí na procesní stránku její práce – tzn. na soulad se schválenými Pravidly fungování Správní rady, na dodržování důležitých úkolů ze zápisů, na efektivitu práce a podobně. V případě zjištění nedostatků v řízení organizace nebo v procesním fungování Správní rady, informuje DR Správní radu písemnou formou o těchto nedostatcích a vyžaduje nápravu.

Druhá funkce SR spočívá v dohledu nad dodržováním rozpočtu, finančním řízením a řádným vedením účetní agendy. Pokud jsou nalezeny nějaké nedostatky, DR na ně upozorní Správní radu a monitoruje jejich řešení.

Třetím důležitým úkolem je řešení podnětů, se kterými se na SR obrátí členové nebo členky AI ČR, zaměstnankyně nebo zaměstnanci nebo Správní rada. Může jít o různé sporné situace, stížnosti na práci Správní rady nebo náměty pro kontrolní činnost. Dozorčí rada v takových případech funguje jako nezávislý subjekt bez rozhodovacích pravomocí, který k problému dává nestranné stanovisko a pomáhá ho tak konstruktivně řešit.

Posledním hlavním úkolem, který SR plní, je proaktivní role v AI ČR v oblasti řízení rizik. Členové a členky DR by si měli udržet určitý odstup od každodenních problémů souvisejících s řízením organizace. To jim umožňuje získat potřebný nadhled, odhalit potenciální hrozby i příležitosti a iniciovat ve spolupráci se Správní radou potřebná opatření.

Fungování DR

Členky a členové DR jsou voleni/y valnou hromadou vždy na dvouleté funkční období. DR má tři členy nebo členky a na prvním setkání volí ze svých řad předsedu/kyni. Jednání DR probíhá přibližně jednou za tři měsíce. DR je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň dvou jejích členů nebo členek. Pro schválení rozhodnutí je potřeba prostá většina členek/ů DR. Rozhodnutí je možné přijímat i v období mezi termíny jednání, a to prostřednictvím e-mailu, telefonu apod. Členem nebo členkou DR se může stát členka nebo člen Amnesty International, jehož/jíž členství trvá alespoň po dobu šesti měsíců a je navržen/a skupinou alespoň tří členů nebo členek AI ČR nejméně 14 dní před konáním valné hromady.

V jakých případech se obracet na DR:

 • se všemi podněty, které byly předloženy Správní radě, ale nebyly podle mínění člena nebo členky, skupiny či zaměstnance/kyně uspokojivě vyřešeny
 • s připomínkami k činnosti Správní rady
 • s jakýmkoliv podnětem týkajícím se činnosti DR
 • v případě jakéhokoliv dotazu.

Kontaktujte nás

Pro kontaktování celé Dozorčí rady AI ČR můžete použít adresu dr@amnesty.cz.


Nominační komise AI ČR

Úkolem nominační komise je zejména aktivně vyhledávat vhodné kandidáty/ky do správní a dozorčí rady; tyto osoby vhodným způsobem ke kandidatuře motivovat, identifikovat znalosti a schopnosti, které jsou u jednotlivých členů/ek správní rady a dozorčí rady potřebné pro jejich dobré fungování a prezentovat své závěry valné hromadě. 
Nominační komisi tvoří minimálně tři členové/ky - fyzické osoby, kteří/ré jsou voleni/y valnou hromadou na dobu jednoho roku. Pro zvolení musí každý/á kandidát/ka získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů/ek. 

Libor Marek

Člen nominační komise, libor.marek@amnesty.cz

David Risser

Člen nominační komise, do roku 2018 pokladník správní rady, david.risser@amnesty.cz

David má české a francouzské občanství. Poprvé se osobně setkal a podpořil Amnesty International v roce 1990, kdy hrál šachy pro AI Francie. Poté aktivně psal v rámci hnutí AI.

David je odborníkem na problematiku řízení organizací. Pracuje již 15 let v poradenské společnosti Nestor Advisors, která má sídlo v Londýně. V rámci této firmy má David na starosti poradenství pro představenstva společností a vývoj služeb pro řízení rizik. Mimo jiné rozvinul služby pro neziskový sektor a již více než čtyři roky působí jako poradce pro přední francouzskou nadaci, kde pomáhá v rámci řízení a strategie. Během své praxe v Nestor Advisors se Davidovi podařilo načerpat cenné zkušenosti s funkcemi, které mají plnit představenstva společností a dobře se seznámil s problematikou řízení organizací v regionu Evropy, Blízkého Východu a Afriky.

Před tím než nastoupil do Nestor Advisors, pracoval David v letech 1998 - 2003 pro pražskou pobočku společnosti RSM Salustro Reydel (dnes KPMG), kde založil a řídil oddělení ekonomických studií pro region CEE. V této době také pracoval na svém doktorátu a byl pravou rukou profesorovi na univerzitě a EM Lyon (Lyon School of Management). Pravidelně přednáší na londýnské burze (London Stock Exchange Academy ) a na Marockém institutu řízení (Moroccan Institute of Directors).

David získal diplom s vyznamenáním (Magna cum Laude) na postgraduálním studiu v oboru bankovnictví, finance a mezinárodní ekonomie na EM Lyon a na universitě Lumiere v Lyonu. Davidovým mateřským jazykem je francouzština, dále má výbornou znalost angličtiny, hovoří plynně česky a je středně pokročilý ve španělštině a v němčině. Má rovněž základy ruštiny a indonéštiny.

Davidovými koníčky je politika, cestování, rád poznává cizí kultury a miluje umění a přírodu. Trvalé bydliště má v Praze, kde žije se svou manželkou a dvěma dcerami.


Novinky

17.4.2019

Egypt: Parlament schválením změn v ústavě ukázal naprostou lhostejnost k lidským právům

Už tak kritická lidskoprávní situace v Egyptě se může ještě zhoršit. Ohroženi jsou aktivisti, odpůrci režimu i běžní občané Egypta. Návrh teď projde referendem.

10.4.2019

Trest smrti v roce 2018: Dramatický pokles v celosvětových popravách

Celosvětové popravy poklesly o 31% a dosáhly nejnižší úrovně nejméně za dekádu. Několik zemí ale zaznamenalo nárůst v popravách - Bělorusko, Japonsko, Singapur, Jižního Súdán nebo USA. Thajsko obnovilo popravy, Srí Lanka hrozila, že ho bude následovat. Čína zůstala největším světovým popravčím, následovaná Íránem, Saúdskou Arábií, Vietnamem a Irákem.

9.4.2019

Tři z aktivistů dostali podmínku, jeden si odsedí 3.5 roku ve vězení

Soud s aktivisty pokračoval až do dubna 2019.

5.4.2019

Saúdské úřady propustily tři z jedenácti zadržených aktivistek

Všechny tři ženy (Iman al-Nafjan, Aziza al-Yousef, Ruqayyaa al-Mhareb) byly propuštěny ve středu po soudním slyšení, které se konalo s vyloučením veřejnosti.

5.4.2019

Skutečný test Evropy v Číně: Lidská práva

Evropa nemůže na nadcházejícím summitu mlčet o špatném zacházení s muslimskými menšinami, říká Katharine Derderianová z Amnesty. Organizace apeluje spolu s dalšími na lídry s jasnými požadavky.

Další zprávy

Úspěchy

5.3.2019
Shawkan: Ve vězení za focení: @ Egypt

Egyptský fotoreportér Mahmúd Abu Zeid alias Shawkan je konečně volný

Egyptský fotoreportér Mahmúd Abu Zeid alias Shawkan je po 5 a půl letech strávených ve vězení konečně na svobodě doma v Gíze.

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...