Volené orgány

Správní rada AI ČR

Úloha Správní rady ve struktuře AI ČR

Správní rada (dále jen SR) je po Valné hromadě nejvyšším orgánem Amnesty International v České republice (AI ČR). Do dubna 2014 byl nejvyšším orgánem sdružení Koordinační výbor (KV), který byl rozhodnutím valné hromady přejmenován na Správní radu. Veškeré pravomoci a odpovědnost byla přenesena na z KV na SR. Je složena z dobrovolníků a dobrovolnic volených členkami a členy AI ČR na Valné hromadě. Členové a členky AI ČR tak SR svěřují významné pravomoci a SR je povinná jednat v jejich zájmu. Role SR je především strategická a řídící.

Strategický rozměr činnosti SR je dán především tím, že SR ve spolupráci se členkami a členy AI ČR a v souladu s globální strategií vypracovává a předkládá valné hromadě k projednání a schválení strategický plán. Následně je pak v roli řídící SR zodpovědná zajistit, aby AI ČR naplnila tuto strategii v boji za lidská práva a fungovala v souladu se stanovami a mezinárodními i místními zásadami Amnesty International a platnými zákony, za což SR nese morální a právní zodpovědnost.

Aby těmto zodpovědnostem mohla SR dostát a v rámci svých kompetencí definovaných stanovami SR:

 • přijímá rozhodnutí závazná pro celý spolek;
 • najímá a odměňuje zaměstnance a zaměstnankyně, které řídí prostřednictvím ředitele/ky kanceláře AI ČR;
 • schvaluje operační plán a rozpočet a kontroluje jejich věcné i finanční naplňování;
 • řídí rizika;
 • vytváří vnitřní nařízení a směrnice AI ČR (pracovní řád, pravidla skupin a další);
 • komunikuje dovnitř i vně AI ČR;
 • řeší spory;
 • svolává členky a členy AI ČR na valnou hromadu.

Fungování SR

Členové a členky SR ČR jsou voleni valnou hromadou vždy na dvouleté funkční období. SR má pět členek nebo členů a na prvním setkání volí ze svých řad předsedu/kyni, místopředsedu/kyni a pokladní/ka. Jednání SR probíhá nejméně šestkrát ročně a členům a členkám AI (skupinám/sítím) má být alespoň tři dny předem zasílána agenda nadcházejícího jednání SR. Jednání SR se dle potřeby účastní ředitel/ka, zaměstnankyně a zaměstnanci a mohou se ho účastnit i členové a členky AI. Zápis z jednání SR je zasílán členkám a členům skupin prostřednictvím e-mailu. Rozhodovací proces SR: SR je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň tří jejích členů/ek.

Pro schválení rozhodnutí je potřeba prostá většina členů SR. Rozhodnutí je možné přijímat i v období mezi termíny jednání SR, a to prostřednictvím e-mailu, telefonu apod. Jednání SR se vždy účastní alespoň jeden člen nebo členka Dozorčí rady. Členkou nebo členem SR se může stát člen/ka Amnesty International, jehož/jíž členství trvá alespoň po dobu šesti měsíců a je navržen/a skupinou alespoň tří členů nebo členek AI ČR nejméně 14 dní před konáním valné hromady.

V jakých případech se obracet na SR:

 • s žádostí o ustavení (či zrušení) skupiny;
 • s žádostí o prominutí členského příspěvku (např. v případech finanční nouze);
 • se záměrem podat jménem AI ČR žádost o dotaci, grant, finanční podporu apod.;
 • v případě záměru skupiny vydat veřejné prohlášení jménem AI, které se netýká kampaně nebo akce, na nichž se daná skupina podílí, představování Amnesty International veřejnosti nebo poskytování informací dodaných Amnesty International veřejnosti;
 • s požadavkem na schválení interního minigrantu anebo půjčky pro registrovanou skupinu AI ČR;
 • v případě zjištění neshody činnosti člena nebo členky/skupiny/kanceláře AI ČR s operačním či strategickým plánem anebo obecně se zásadami AI;
 • v případě zjištění finančního či právního pochybení;
 • v případě, že zvažujete kandidaturu do Správní nebo Dozorčí rady;
 • s požadavkem na odůvodněné vyloučení člena/ky, který/á jedná v rozporu se Stanovami AI ČR;
 • v případě jakéhokoliv dotazu.

Členové a členky Správní rady

Libor Marek

Předseda Správní rady, libor.marek@amnesty.cz

V české pobočce Amnesty International začal Libor působit v březnu 2009 na stáži v kanceláři na pozici koordinátora sociálních sítí. Krátce poté se stal aktivním členem. V dubnu 2011 byl zvolen prvně jako člen Správní rady, o rok později zastával pozici pokladníka a od dubna 2013 je předsedou správní rady spolku.

V současné době spolupracuje s nevládními organizacemi, byznysem, státní správou a místní samosprávou na rozvoji udržitelnosti, zejména v oblasti udržitelného rozvoje měst. Dříve působil jako programový manažer v České radě pro šetrné budovy, jejíž cílem je posouvat český stavební byznys k udržitelnosti.

Libor stál také u začátků projektu Um sem um tam v březnu 2012 a kde do podzimu 2014 byl členem dozorčí rady. Sdružení spravuje on-line platformu na spojování dobrovolné práce profesionálů a profesionálek ze soukromého sektoru s jednorázovými odbornými projekty nevládních organizací. 

V letech 2013 a 2014 spoluzaložil a spoluřídil pracovní skupinu pod hlavičkou projektu Leadeship Aid Nadace Via, která se zaměřila na rozvoj leadershipu u mladých lidí v neziskovém sektoru. V letech 2005 - 2011 působil jako trenér dívčího volejbalu, nejprve v lokálním ligovém týmu, následně v pražských extraligových klubech.

Jan Woska

Místopředseda správní rady, zástupce skupin ve správní radě, jan.woska@amnesty.cz

Honza se do činnosti Amnesty International zapojil v roce 2011, kdy začal vést workshopy s lidskoprávní tématikou na základních a středních školách. Brzy se pak stal členem Pražské univerzitní skupiny AI, kterou následně rok a půl vedl jako koordinátor. V prosinci 2015 byl kooptován na pozici zástupce skupin ve Správní radě, kdy na valné hromadě 2016 tento mandát obhájil. 

V současné době Honza dokončuje studium Právnické fakulty UK. Během studia absolvoval stáže v advokátních kancelářích, státních orgánech či asociaci zaměřené na obhajování práv sportovců. Během ročního studijního pobytu ve Slovinsku se zapojil do aktivit tamní sekce Amnesty International, kdy mimo jiné s dalšími spolužačkami a spolužáky uspořádali maraton psaní dopisů na studentských kolejích. 

Ve volném čase se Honza věnuje sportování, hudbě či cestování. K dojmům z cest, dění ve sportovním prostředí a k vybraným lidskoprávním otázkám se pak rád vrací prostřednictvím příspěvků na vlastní a jiné blogy. 

David Risser

Pokladník Správní rady, david.risser@amnesty.cz

David má české a francouzské občanství. Poprvé se osobně setkal a podpořil Amnesty International v roce 1990, kdy hrál šachy pro AI Francie. Poté aktivně psal v rámci hnutí AI.

David je odborníkem na problematiku řízení organizací. Pracuje již 10 let v poradenské společnosti Nestor Advisors, která má sídlo v Londýně. V rámci této firmy má David na starosti poradenství pro představenstva společností a vývoj služeb pro řízení rizik. Mimo jiné rozvinul služby pro neziskový sektor a již více než čtyři roky působí jako poradce pro přední francouzskou nadaci, kde pomáhá v rámci řízení a strategie. Dále se David podílel na nastavení risk managementu a interního auditu pro 323 let starou britskou charitativní organizaci. Během deseti let své praxe v Nestor Advisors se Davidovi podařilo načerpat cenné zkušenosti s funkcemi, které mají plnit představenstva společností a dobře se seznámil s problematikou řízení organizací v regionu Evropy, Blízkého Východu a Afriky.

Před tím než nastoupil do Nestor Advisors, pracoval David v letech 1998 - 2003 pro pražskou pobočku společnosti RSM Salustro Reydel (dnes KPMG), kde založil a řídil oddělení ekonomických studií pro region CEE. V této době také pracoval na svém doktorátu a byl pravou rukou profesorovi na universitě a EM Lyon (Lyon School of Management). Pravidelně přednáší na londýnské burze (London Stock Exchange Academy ) a na marockém institutu řízení (Moroccan Institute of Directors).

David získal diplom s vyznamenáním (Magna cum Laude) na postgraduálním studiu v oboru bankovnictví, finance a mezinárodní ekonomie na EM Lyon a na universitě Lumiere v Lyonu. Davidovým mateřským jazykem je francouzština, dále má výbornou znalost angličtiny, hovoří plynně česky a je středně pokročilý ve španělštině a v němčině. Má rovněž základy ruštiny a indonéštiny.

Davidovými koníčky je politika, cestování, rád poznává cizí kultury a miluje umění a přírodu. Trvalé bydliště má v Praze, kde žije se svou manželkou a dcerou.

Kristýna Andrlová

Členka Správní rady, kristyna.andrlova@amnesty.cz

Do aktivit české pobočky se Kristýna poprvé zapojila v roce 2008 jako stážistka Skupiny pro mezinárodní otázky, kde se zabývala advokační činností v tématu azylu a migrace. Při této příležitosti se za českou pobočku účastnila plánování a přípravy vzniku evropské migrační kampaně Amnesty. Od roku 2011 se stala součástí kanceláře na pozici koordinátorky pro mezinárodní otázky. Po roce sice odjela na studia lidských práv do Londýna, ale s Amnesty stále dobrovolně spolupracovala na migrační kampani. V dubnu 2014 byla zvolená do správní rady. 

Kristýna vystudovala práva na PF UK a Aplikovanou environmentální ekonomii, politiku a management na VŠE v Praze. Lidskoprávní znalosti v kontextu různých právních systémů upevnila na School of Oriental and African Studies v Londýně. V minulosti pracovala v protikorupční organizaci Oživení, kde měla na starost především témata veřejných zakázek a práva na informace. V současnosti pracuje na pozici právničky v české kanceláři UNHCR, kde se věnuje otázkám právní ochrany žadatelů o azyl. Ve volném čase se věnuje hudbě a sportu, baví jí četba i cestování a poznávání nových perspektiv.

David Šebesta

Člen Správní rady, david.sebeta@amnesty.cz

David měl poprvé co do činění s Amnesty International v rámci roční Erasmus stáže ve slovenské kanceláři jako asistent koordinátorky aktivismu Lenky Machlicové, která mu věnovala mnoho ze své trpělivosti a pomohla pochopit práci a poslání AI. Dostal tak například příležitost vést slovenský Maratón písania listov 2013. Již v této době česká i slovenská kancelář AI úzce spolupracovali, takže se spolupodílel na organizování Summer Camp of Human Rights v Bratislavě. Ze zájmu o sociální sítě vkládá David obsah na Twitterové účty české a slovenské Amnesty.

Do roku 2015 studoval na ústecké univerzitě politologii a politickou filosofii, kde díky docentu Havlíčkovi měl příležitost nahlédnout do teoretické problematiky lidských práv a jejich vývoji v čase. V roce 2011 založil ve svém rodišti Vroutku Okrašlovací spolek Budíček, které obnovuje místní památky. Jeho aktivistický duch mu už nedovolil nečinně přihlížet na dění ve Vroutku a kandidoval v roce 2014 do místního zastupitelstva, kam byl překvapivě zvolen. David si vždy najde volný čas na kolo a volejbal.

Kontaktujte nás

Se svými dotazy pro Správní radu se můžete obracet na: board@amnesty.cz.


Dozorčí rada AI ČR

Úloha Dozorčí rady ve struktuře AI ČR

Dozorčí rada (DR) je nezávislým kontrolním orgánem sdružení Amnesty International Česká republika (AI ČR) a je přímo odpovědná valné hromadě. Působí v něm tři dobrovolníci nebo dobrovolnice, kteří jsou voleni na valné hromadě členkami a členy AI ČR.

DR dohlíží na dodržování mandátu a stanov AI, a to všemi složkami sdružení. Minimálně jednou za šest měsíců podává členské základně informace o své činnosti formou tištěné nebo emailové zprávy.

Hlavní funkcí DR je dohled nad prací Správní rady, a proto se vždy alespoň jeden zástupkyně nebo zástupce DR účastní jednání správní rady. Z věcného hlediska se DR zaměřuje na to, zda Správní rada řídí AI ČR v souladu se:

 • Stanovami
 • Strategickým plánem
 • Operačním plánem a dalšími závaznými dokumenty.

Neméně významná oblast kontroly SR se soustředí na procesní stránku její práce – tzn. na soulad se schválenými Pravidly fungování Správní rady, na dodržování důležitých úkolů ze zápisů, na efektivitu práce a podobně. V případě zjištění nedostatků v řízení organizace nebo v procesním fungování Správní rady, informuje DR Správní radu písemnou formou o těchto nedostatcích a vyžaduje nápravu.

Druhá funkce SR spočívá v dohledu nad dodržováním rozpočtu, finančním řízením a řádným vedením účetní agendy. Pokud jsou nalezeny nějaké nedostatky, DR na ně upozorní Správní radu a monitoruje jejich řešení.

Třetím důležitým úkolem je řešení podnětů, se kterými se na SR obrátí členové nebo členky AI ČR, zaměstnankyně nebo zaměstnanci nebo Správní rada. Může jít o různé sporné situace, stížnosti na práci Správní rady nebo náměty pro kontrolní činnost. Dozorčí rada v takových případech funguje jako nezávislý subjekt bez rozhodovacích pravomocí, který k problému dává nestranné stanovisko a pomáhá ho tak konstruktivně řešit.

Posledním hlavním úkolem, který SR plní, je proaktivní role v AI ČR v oblasti řízení rizik. Členové a členky DR by si měli udržet určitý odstup od každodenních problémů souvisejících s řízením organizace. To jim umožňuje získat potřebný nadhled, odhalit potenciální hrozby i příležitosti a iniciovat ve spolupráci se Správní radou potřebná opatření.

Fungování DR

Členky a členové DR jsou voleni/y valnou hromadou vždy na dvouleté funkční období. DR má tři členy nebo členky a na prvním setkání volí ze svých řad předsedu/kyni. Jednání DR probíhá přibližně jednou za tři měsíce. DR je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň dvou jejích členů nebo členek. Pro schválení rozhodnutí je potřeba prostá většina členek/ů DR. Rozhodnutí je možné přijímat i v období mezi termíny jednání, a to prostřednictvím e-mailu, telefonu apod. Členem nebo členkou DR se může stát členka nebo člen Amnesty International, jehož/jíž členství trvá alespoň po dobu šesti měsíců a je navržen/a skupinou alespoň tří členů nebo členek AI ČR nejméně 14 dní před konáním valné hromady.

V jakých případech se obracet na DR:

 • se všemi podněty, které byly předloženy Správní radě, ale nebyly podle mínění člena nebo členky, skupiny či zaměstnance/kyně uspokojivě vyřešeny
 • s připomínkami k činnosti Správní rady
 • s jakýmkoliv podnětem týkajícím se činnosti DR
 • v případě jakéhokoliv dotazu.

Kontaktujte nás

Pro kontaktování celé Dozorčí rady AI ČR můžete použít adresu dr@amnesty.cz.

Novinky

17.3.2017

Závěrečná zpráva z Maratonu psaní dopisů 2016

10.3.2017

Indonésie: Vláda musí prošetřit pracovní podmínky firmy Wilmar, která se pokouší zakrýt tvrzení o vykořisťování.

Kampaň zemědělského gigantu Wilmar sloužící k zamaskování nevhodných pracovních podmínek umožnily chyby indonéské vlády. Ta nezačala vyšetřovat oznámení mířící proti společnosti zabývající se výrobou palmového oleje.

10.3.2017

Jemen: Hútské milice verbují dětské vojáky do přední bojové linie

Objevily se nové důkazy, že Hútská ozbrojená skupina aktivně verbuje patnáctileté chlapce, aby bojovali coby dětští vojáci v přední bojové linii jemenského konfliktu, prohlásilo dnes Amnesty International. Její zástupci hovořili s rodinami tří chlapců, kteří se tento měsíc stali cílem děsivé praxe porušující mezinárodní právo. Tyto rodiny rovněž potvrdily nábor čtvrtého místního chlapce.

2.3.2017

OSN: Rusko s Čínou zneužívají právo veta

Rusko a Čína již poněkolikáté zneužily práva veta na setkání Bezpečnostní rady OSN. Tentokrát veto zaznělo dne 28. února 2017 v průběhu hlasování o návrhu rezoluce, jejíž cílem bylo nestranné určení odpovědnosti za používání a výrobu chemických zbraní v Sýrii.

2.3.2017

Budoucí ruský prezident teď možná sedí ve vězení…

Spouštíme printovou kampaň The Future President, která odkazuje na digitální projekt o ruském vězení Prisonexit.org.

Další zprávy

Úspěchy

1.3.2017
UPRCHLÍCI A MIGRANTI MRZNOUCÍ V SRBSKU: @ Srbsko

Srbská vláda slíbila řešit stav migrantů na ulici!

Uzavíráme urgentní akci týkající se přijímacích podmínek migrantů a žadatelů o azyl, která byla zacílena na srbské úřady.