Amnesty International nabízí workshopy určené pro 8. a 9. ročníky ZŠ a střední školy. Z nabídky je možné využít jeden či více workshopů. Všechny workshopy jsou ZDARMA a jsou vedené proškolenými lektory. Základny máme už v šesti městech - Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Olomouc. Škola hradí pouze případné náklady na dopravu mimo tato města a v případě Živé knihovny drobné občerstvení pro hosty.

Chcete si objednat workshopy? Potřebujete více informací? Máte speciální přání? Obraťte se na naše koordinátorky

ČECHY: Martina Neradová, martina.neradova@amnesty.cz, 601 338 712

MORAVA A SLEZSKO: Markéta Jurčíová, marketa.jurciova@amnesty.cz, 602 512 022

Nabídka školám v pdf

ÚVOD DO LIDSKÝCH PRÁV

Workshop vedený formou zážitkových aktivit, diskuzí a skupinové práce se zaměřuje na základní znalosti v oblasti lidských práv. Studenti si osvojí základní pojmy, seznámí se s Všeobecnou deklarací lidských práv, vyzkouší si být v roli lidí, kterým jsou upírána lidská práva, a budou mít možnost diskutovat o stavu lidských práv u nás i ve světě

Cílová skupina: žáci 8. a 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia, studenti SŠ

Časová dotace: dvě vyučující hodiny (2x45 minut)

Cena: cestovné lektorů při realizaci mimo Prahu a Brno

Pomůcky: třída s pohyblivými lavicemi, PC napojený na dataprojektor, tabule, křídy/fixy na tabuli

Zařazení do RVP ZŠ:

Výchova k občanství

· základní lidská práva, práva dítěte a jejich ochrana a úprava v dokumentech
· Poškozování lidských práv
· Způsoby demokratického rozhodování a řízení státu (právní řád ČR)


Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

· Struktura a funkce mezinárodních a nevládních organizací a jejich vliv na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti dodržování lidských práv

Multikulturní výchova

· Základní pojmy multikulturní terminologie

ŽIVÁ KNIHOVNA

workshop děláme i ONLINE

Při Živé knihovně se studenti setkají s několika zajímavými osobnostmi, lidmi z různých menšin. Mezi tzv. živými knihami jsou Romové, uprchlíci, hendikepovaní, lidé bez domova, LGBT+ a další. Rozhovory probíhají v malých skupinách a neformální atmosféře, kdy se studenti mohou zeptat na vše, co je zajímá. Živá knihovna napomáhá překonávání strachu z neznámého, nabourává zažité stereotypy a přináší osobní zkušenost. A je velkým zážitkem!

Cílová skupina: od 11 let a výše (workshop je vhodný i jako mimoškolní program)

Časová dotace: 3 nebo 5 vyučovacích hodin + přestávky (160 minut nebo 240 minut)

Cena: cestovné lektorů při realizaci mimo Prahu a Brno

Pomůcky: 2-3 místnosti s možností přesouvat lavice, drobné občerstvení pro hosty, naše živé knížkyworkshop 

Zařazení do RVP ZŠ:

Výchova k občanství

· Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost
· Konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti
· Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
· Utváření pozitivních postojů k jinakosti a kulturní rozmanitosti
· Překonávání stereotypů a předsudků


Multikulturní výchova

· Prevence vzniku xenofobie s důrazem na rovnocennost kultur

· Rozvoj dovednosti orientace se v pluralitní společnosti a využívání interkulturních kontaktů k obohacení sebe i druhých

UPRCHLICTVÍ A LIDSKÁ PRÁVA

workshop děláme i ONLINE

Workshop zkoumá téma uprchlictví z pohledu lidských práv. Pracuje s představami a zkušeností studentů o tomto tématu. Zaměřuje se na podmínky a průběh řízení o udělení mezinárodní ochrany. Studenti si v rámci rolové hry vyzkouší samotný azylový proces a budou moci otevřeně vyjádřit své názory v řízené diskuzi.

Cílová skupina: žáci 8. a 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia, studenti SŠ

Časová dotace: dvě vyučující hodiny (2x45 minut)

Cena: cestovné lektorů při realizaci mimo Prahu a Brno

Pomůcky: 1 místnost s dataprojektorem a možností přesouvat lavice

Zařazení do RVP ZŠ:

Výchova k občanství

· Základní lidská práva a jejich ochrana, porušování lidských práv
· Podstata a význam evropské integrace
· Politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy
· Významné globální problémy včetně válek a terorismu a jejich dopad

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

· Podstata evropského integračního procesu
· Struktura a funkce mezinárodních a nevládních organizací a jejich vliv na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti dodržování lidských práv

Multikulturní výchova

· Základní pojmy multikulturní terminologie

WORKSHOP NA KLÍČ

Hledáte, ale nenacházíte? Využijte workshop na klíč a po společné konzultaci nakombinujeme program tak, aby pasoval s konkrétním tématem hodin, zkušenostmi a postoji studentů, ale i organizací školy. Program může obsahově reagovat na aktuální situaci ve světě, případy reálných obránců lidských práv či lidí, jejichž práva jsou v zemi, ve které žijí porušována. Workshop může být realizován ve spolupráci s našimi dobrovolníky z řad menšin žijící v ČR. Co se třeba naučit romské tance a dozvědět se blíže o kultuře Romů nebo se vžít do kůže člověka se zdravotním postižením? V rámci oslav mezinárodního dne lidských práv zrealizovat maraton psaní dopisů? Vy určujete, my zrealizujeme.

MARATON PSANÍ DOPISŮ

Workshop k celosvětové akci na podporu nespravedlivě vězněných. Ve školách se každoročně napíše nejvíce dopisů, které pomáhají upozorňovat na porušování lidských práv. Workshop má dva bloky, BLOK A je určený pro celou třídu, BLOK B je navazující pro menší skupinu zájemců o organizaci akce. Je možné objednat také jen jeden z bloků.

BLOK A - Představení Maratonu, motivování studentů k zapojení se.

BLOK B - Příprava studentů na organizaci akce.

Časová dotace: Každý blok je na 2 vyučovací hodiny + přestávka (100 minut)

Cena: cestovné lektorů při realizaci mimo Prahu a Brno

Pomůcky: 1 místnost s dataprojektorem a možností přesouvat lavice.

ČECHY: Martina Neradová, martina.neradova@amnesty.cz, 601 338 712Chcete si objednat workshopy? Potřebujete více informací? Máte speciální přání? Obraťte se na naše koordinátorky