Nabídka vzdělávacích programů pro školy

Najděte inspiraci a zpestření do vašich hodin v lidskoprávních tématech – lidská práva a jejich role v životě, migrace a uprchlictví, menšiny žijících v ČR, diskriminace a další formy netolerantního chování. Prostřednictvím interaktivních workshopů prohlubujeme znalosti studentů o lidských právech, pomáháme jim formovat jejich postoje k zásadním otázkám, vedeme je ke zlepšení dovedností, potřebných k účinné ochraně lidských práv. Pomáhají naplnit vzdělávací obor Výchova k občanství a průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova. Naše workshopy jsou bezplatné, škola hradí pouze cestovní náklady dobrovolných lektorů.

Pro objednání či v případě dotazů kontaktujte regionální koordinátorku:

Martina Neradová, koordinátorka pro Čechy: martina.neradova@amnesty.cz

Nela Armutidisová, koordinátorka pro Moravu a Slezsko: nela.armutidisova@amnesty.cz

ÚVOD DO LIDSKÝCH PRÁV

Workshop nabízí vhled do problematiky lidských práv. Formou střídání diskuzních aktivit zážitkové pedagogiky si studenti ujasní základní pojmy, seznámí se s Všeobecnou deklarací lidských práv, vyzkouší si vcítit se do role lidí, kterým jsou lidská práva odpírána, a budou mít možnosti diskutovat o lidských právech u nás i ve světě. Na workshopu budou pracovat také se třemi skutečnými případy porušování lidských práv ze třech různých zemí, na nichž si budou moci lépe uvědomit problémy nedemokratických režimů a porovnat je se situací u nás.

Cílová skupina: žáci 8. a 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia, studenti SŠ

Časová dotace: dvě vyučující hodiny (2x45 minut)

Cena: cestovné lektorů při realizaci mimo Prahu a Brno

Pomůcky: třída s pohyblivými lavicemi, PC napojený na dataprojektor, tabule, křídy/fixy na tabuli

Zařazení do RVP ZŠ:

Výchova k občanství

· základní lidská práva, práva dítěte a jejich ochrana a úprava v dokumentech

· Poškozování lidských práv

· Způsoby demokratického rozhodování a řízení státu (právní řád ČR)

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

· Struktura a funkce mezinárodních a nevládních organizací a jejich vliv na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti dodržování lidských práv

Multikulturní výchova

· Základní pojmy multikulturní terminologie

ŽIVÁ KNIHOVNA

V živé knihovně se studenti setkají s osobnostmi z řad menšin žijících v České republice, které se studenty sdílí svůj životní příběh, a mohou se jich na cokoli, co je zajímá, zeptat. Živé knihovny  pomáhají studentům překonávat strach z neznámého, získat vlastní zkušenost s příslušníky menšin a přehodnocovat zažité stereotypy. Jedná se tak o účinný nástroj prevence diskriminace, rasismu, xenofobie a extremismu a podpory tolerance ve společnosti. Program nabízíme ve více tematických i časových variantách. Informujte se o nich u své regionální koordinátorky. Více informací o metodě živé knihovny se dozvíte zde.

Cílová skupina: od 11 let a výše (workshop je vhodný i jako mimoškolní program)

Časová dotace: dle zvolené varianty programu (informace u regionální koordinátorky)

Cena: cestovné lektorů při realizaci mimo Prahu a Brno

Pomůcky: třída s pohyblivými lavicemi, PC napojený na dataprojektor, tabule, křídy/fixy na tabuli

Zařazení do RVP ZŠ:

Výchova k občanství

· Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost

· Konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

· Utváření pozitivních postojů k jinakosti a kulturní rozmanitosti

· Překonávání stereotypů a předsudků

Multikulturní výchova

· Prevence vzniku xenofobie s důrazem na rovnocennost kultur

· Rozvoj dovednosti orientace se v pluralitní společnosti a využívání interkulturních kontaktů k obohacení sebe i druhých

MIGRACE A LIDSKÁ PRÁVA

Workshop se zaměřuje na téma migrace a uprchlictví z pohledu lidských práv. Studenti si prohloubí znalosti o v současné době často diskutovaném a aktuálním tématu, seznámí se s fakty a nejčastějšími mýty, které se v souvislosti s uprchlictvím a migrací objevují. Při rolové hře si vyzkouší azylový proces a zjistí, co vše obnáší proces rozhodování o udělení azylu. Budou mít také příležitost otevřeně diskutovat o tématu v řízené diskusi. Diskuzní aktivita učí studenty nejen formulovat svůj názor, ale i respektovat názor druhých.

Cílová skupina: žáci 8. a 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia, studenti SŠ

Časová dotace: dvě vyučující hodiny (2x45 minut)

Cena: cestovné lektorů při realizaci mimo Prahu a Brno

Pomůcky: třída s pohyblivými lavicemi, tabule, křídy/fixy na tabuli

Zařazení do RVP ZŠ:

Výchova k občanství

· Základní lidská práva a jejich ochrana, porušování lidských práv

· Podstata a význam evropské integrace

· Politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy

· Významné globální problémy včetně válek a terorismu a jejich dopad

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

· Podstata evropského integračního procesu

· Struktura a funkce mezinárodních a nevládních organizací a jejich vliv na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti dodržování lidských práv

Multikulturní výchova

· Základní pojmy multikulturní terminologie

WORKSHOP NA KLÍČ

Hledáte, ale nenacházíte? Využijte workshop na klíč a po společné konzultaci nakombinujeme program tak, aby pasoval s konkrétním tématem hodin, zkušenostmi a postoji studentů, ale i organizací školy. Program může obsahově reagovat na aktuální situaci ve světě, případy reálných obránců lidských práv či lidí, jejichž práva jsou v zemi, ve které žijí porušována. Workshop může být realizován ve spolupráci s našimi dobrovolníky z řad menšin žijící v ČR. Co se třeba naučit romské tance a dozvědět se blíže o kultuře Romů nebo se vžít do kůže člověka se zdravotním postižením? V rámci oslav mezinárodního dne lidských práv zrealizovat maraton psaní dopisů? Vy určujete, my zrealizujeme.

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY 

Učitelům, pracovníkům s dětmi a mladými a studentům pedagogických oborů nabízíme také vzdělávací semináře, které se zaměřují na začleňování témat lidských práv do výuky, sdílení dobré praxe i obav, představení metodických materiálů a reakce na nesnášenlivé projevy ve výuce. 

Aktuálně zveme na bezplatný vícedenní seminář JAK NA LIDSKÁ PRÁVA ZÁŽITKEM o využívání metod neformálního vzdělávání při práci s lidskoprávními tématy včetně migrace konaný 13.-15.9.2019 v Brně. Zastřešujícím tématem, které propojuje jednotlivé aktivity programu je strategie Cíle udržitelného rozvoje. Každý účastník obdrží metodické materiály, certifikát o absolvování a bude odcházet vybaven informacemi o další metodické a finanční podpoře Amnesty International. 

Na seminář se přihlásíte vyplněním formuláře.  Pro více informací včetně předběžného programu přejděte na stránku projektu Start the Change, ze kterého je seminář financován. 

START THE CHANGE

Mezinárodní projekt, na kterém spolupracuje 17 zemí a zaměřuje se na globální cíle udržitelného rozvoje, s důrazem na lidská práva a migraci. V projektu pracujeme s inovativními metodami, jako je storytelling (učení skrze vyprávění příběhů), service learning (učení službou), vrstevnické vzdělávání a využívání digitálních technologií ve výuce. Studenti se budou moci setkat se zajímavými osobnostmi z řad různých menšin, včetně uprchlíků a migrantů, a spolupracovat s nimi na různých aktivitách a také pomáhat skrze učení službou. Studenti i učitelé budou zapojení lokálně (spolupráce s místními organizacemi) i globálně (mezinárodní setkání, možnost propojení se školami na druhé straně světa). Zapojení školy i intenzita spolupráce záleží na individuální domluvě. Pro nově zapojené školy nabízíme rozšířenou Živou knihovnu Start the Change!. Po běžném programu následuje analýza potřeb daných skupin či menšin  – je to Živá knihovna s aktivistickým bonusem, během kterého se může vymyslet další aktivita či spolupráce s danou Živou knížkou, nebo se studenti mohou jen inspirovat do budoucna a zjistit, jaké problémy jsou v jejich okolí a jak je možné je řešit . Je pro školy které chtějí nejen vyslechnout a zažít zajímavý program, ale také se aktivně zapojit do změny světa kolem…

Další zprávy

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...