Slovníček pojmů spojený s LGBTI

SEXUÁLNÍ ORIENTACE

„Sexuální orientaci“ definují Yogyakartské zásady jako „schopnost každého člověka se hluboce citově a sexuálně přitahovat a mít intimní a sexuální vztahy s jednotlivci jiného nebo stejného pohlaví nebo více než jednoho pohlaví“. 

GENDEROVÁ/RODOVÁ/POHLAVNÍ IDENTITA

„Genderovou/rodovou identitu“ definují principy Yogyakarta jako „velmi hlubokou vnitřní a individuální zkušenost každého člověka s pohlavím, která může nebo nemusí odpovídat pohlaví přiřazenému při narození včetně osobního smyslu pro tělo (což může zahrnovat modifikace tělesného vzhledu nebo funkce lékařskými, chirurgickými nebo jinými prostředky) a dalšími projevy pohlaví, včetně šatů, řeči a manýrismu“.

GENDER

Gender je určitá sociální konstrukce, kterou lidé vytvořili, aby biologicky daným pohlavím přisoudili různé vlastnosti; u žen je to feminita, tedy jistá „zženštilost“ a u mužů maskulinita, která naopak mužům ukládá potřebu jisté „mužnosti“. Jenže ne všichni muži jsou maskulinní, a ne všechny ženy femininní. Tyto genderové konstrukce tak vytváří mnoho tlaků na lidi, kteří nemají gender odpovídající jejich pohlaví. Lidé jsou jedineční a nelze tak jednoznačně říct, že každý muž je maskulinní a každá žena femininní.

CO PŘEDSTAVUJE ZKRATKA LGBT+?

LG ...

… tyhle písmena označují lesby a gaye

U gayů a leseb hraje hlavní roli nejen jejich sexuální, ale i citová orientace, která je zaměřená na osoby stejného pohlaví. Obvykle se uvádí jen sexuální orientace, ale takové vnímání je příliš zjednodušující; heterosexuální lidé jsou k sobě přitahováni nejen sexuálně, ale i emočně a jinak tomu není i u stejnopohlavně orientovaných osob.

B ...

… bisexuálové

Osoby s bisexuální orientací cítí ve větší či menší míře přitažlivost k oběma pohlavím. Opět nemusí jít nutně o podíl padesát na padesát. Nelze tedy říct, že bisexuály vždy přitahují stejnou měrou obě pohlaví.

T ...

… trans*gender

Trans gender Trans gender je široký pojem souhrnně označující osoby, jejichž genderová identita se liší od jejich biologického pohlaví; neboli ztotožňují se s genderovou rolí opačného pohlaví, přičemž někteří lidé se ocitají na pomezí genderů bez potřeby ztotožnění se s jednou z těchto typických rolí. Tito lidé se nazývají nebinární lidé. Tito lidé mohou, ale nemusí, za účelem uspokojení, vyhledat různé chirurgické zákroky či hormonální terapii. 

I ...

… intersexuálové

Poslední písmeno označuje osoby, které lze laicky označit za dvoupohlavní, rodí se totiž s kombinací mužských i ženských fyzických znaků, kdy může být obtížné vůbec pohlaví určit. 

A ...

… asexuálové

Asexuálové jsou lidé, kteří nepociťují vůči druhým sexuální přitažlivost, což jim ale nijak nebrání prožívat jiné druhy přitažlivosti, například citovou (romantickou), platonickou či estetickou. Spektrum asexuality je velmi široké, od romantických asexuálů, kteří často žijí ve zcela standardních partnerských vztazích, až po aromantiky, kteří vyhledávají spíše přátelství nebo jiné platonické svazky. 

+ ...

LGBT+ spektrum obsahuje spoustu identit a sexuálních orientací, proto se na konec LGBT většinou přidává znaménko plus označující, že existuje daleko více možností než tyto čtyři.