SPRÁVNÍ RADA AI ČR

ÚLOHA SPRÁVNÍ RADY VE STRUKTUŘE AI ČR

Správní rada (dále jen SR) je po Valné hromadě nejvyšším orgánem Amnesty International v České republice (AI ČR). Do dubna 2014 byl nejvyšším orgánem sdružení Koordinační výbor (KV), který byl rozhodnutím valné hromady přejmenován na Správní radu. Veškeré pravomoci a odpovědnost byla přenesena na z KV na SR. Je složena z dobrovolníků a dobrovolnic volených členkami a členy AI ČR na Valné hromadě. Členové a členky AI ČR tak SR svěřují významné pravomoci a SR je povinná jednat v jejich zájmu. Role SR je především strategická a řídící.

Strategický rozměr činnosti SR je dán především tím, že SR ve spolupráci se členkami a členy AI ČR a v souladu s globální strategií vypracovává a předkládá valné hromadě k projednání a schválení strategický plán. Následně je pak v roli řídící SR zodpovědná zajistit, aby AI ČR naplnila tuto strategii v boji za lidská práva a fungovala v souladu se stanovami a mezinárodními i místními zásadami Amnesty International a platnými zákony, za což SR nese morální a právní zodpovědnost.

Aby těmto zodpovědnostem mohla SR dostát a v rámci svých kompetencí definovaných stanovami SR:

 • přijímá rozhodnutí závazná pro celý spolek;
 • najímá a odměňuje zaměstnance a zaměstnankyně, které řídí prostřednictvím ředitele/ky kanceláře AI ČR;
 • schvaluje operační plán a rozpočet a kontroluje jejich věcné i finanční naplňování;
 • řídí rizika;
 • vytváří vnitřní nařízení a směrnice AI ČR (pracovní řád, pravidla skupin a další);
 • komunikuje dovnitř i vně AI ČR;
 • řeší spory;
 • svolává členky a členy AI ČR na valnou hromadu.

FUNGOVÁNÍ SR

Členové a členky SR ČR jsou voleni valnou hromadou vždy na dvouleté funkční období. SR má pět členek nebo členů a na prvním setkání volí ze svých řad předsedu/kyni, místopředsedu/kyni a pokladní/ka. Jednání SR probíhá nejméně šestkrát ročně a členům a členkám AI (skupinám/sítím) má být alespoň tři dny předem zasílána agenda nadcházejícího jednání SR. Jednání SR se dle potřeby účastní ředitel/ka, zaměstnankyně a zaměstnanci a mohou se ho účastnit i členové a členky AI. Zápis z jednání SR je zasílán členkám a členům skupin prostřednictvím e-mailu. Rozhodovací proces SR: SR je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň tří jejích členů/ek.

Pro schválení rozhodnutí je potřeba prostá většina členů SR. Rozhodnutí je možné přijímat i v období mezi termíny jednání SR, a to prostřednictvím e-mailu, telefonu apod. Jednání SR se vždy účastní alespoň jeden člen nebo členka Dozorčí rady. Členkou nebo členem SR se může stát člen/ka Amnesty International, jehož/jíž členství trvá alespoň po dobu šesti měsíců a je navržen/a skupinou alespoň tří členů nebo členek AI ČR nejméně 14 dní před konáním valné hromady.

V JAKÝCH PŘÍPADECH SE OBRACET NA SR:

 • s žádostí o ustavení (či zrušení) skupiny;
 • s žádostí o prominutí členského příspěvku (např. v případech finanční nouze);
 • se záměrem podat jménem AI ČR žádost o dotaci, grant, finanční podporu apod.;
 • v případě záměru skupiny vydat veřejné prohlášení jménem AI, které se netýká kampaně nebo akce, na nichž se daná skupina podílí, představování Amnesty International veřejnosti nebo poskytování informací dodaných Amnesty International veřejnosti;
 • s požadavkem na schválení interního minigrantu anebo půjčky pro registrovanou skupinu AI ČR;
 • v případě zjištění neshody činnosti člena nebo členky/skupiny/kanceláře AI ČR s operačním či strategickým plánem anebo obecně se zásadami AI;
 • v případě zjištění finančního či právního pochybení;
 • v případě, že zvažujete kandidaturu do Správní nebo Dozorčí rady;
 • s požadavkem na odůvodněné vyloučení člena/ky, který/á jedná v rozporu se Stanovami AI ČR;
 • v případě jakéhokoliv dotazu.

ČLENOVÉ A ČLENKY SPRÁVNÍ RADY

PETR BENDA

Předseda správní rady, petr.benda@amnesty.cz

Petr se stal členem Amnesty International v roce 2015. Od té doby se podílel na fungování AI ČR hlavně podepisováním petic a účastí na pořádaných akcích. 

Petr vystudoval obor Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, po jehož skončení strávil dva roky ve Velké Británii, kde pracoval a piloval znalosti angličtiny. Po návratu začal působit v Česko-anglické školce DC Bedrníček, kde mimo výuky anglického jazyka vede vědecký kroužek pro nejmenší. Při své práci se snaží vymýšlet jazyk a výukové metody, kterými by malým dětem usnadnil chápání různých složitých konceptů. Ve spolupráci s MAS Vládař také vede semináře věnované zavádění vědy do mateřských a prvních stupňů základních škol. Ve svém volném čase se zabývá samostudiem, četbou a návštěvou přednášek či panelových diskuzí na nejrůznější témata.

ANNA KREJČOVÁ

Místopředsedkyně správní rady, anna.krejcova@amnesty.cz

Anna se začala v Amnesty International angažovat v roce 2012 jako koordinátorka vzdělávacích projektů na základních a středních školách, když organizovala různé lidskoprávní workshopy po celé České republice. I po odchodu z pozice koordinátorky zůstala Anna s Amnesty v kontaktu při občasném lektorování, psaní dopisů a účastí na dalších akcích AI. 

Lidskými právy se Anna zabývala i během studia na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během studia strávila semestr na Stálé misi ČR při OSN v Ženevě, kde měla na starosti hlavně lidskoprávní agendu a lidskými právy se zabývala i v diplomové práci.

Dnes pracuje Anna jako konzultantka v mezinárodní poradenské společnosti. Zabývá se poradenstvím pro veřejný sektor. Podílí se především na nejrůznějších evaluacích a auditech projektů financovaných z EU programů. 

Dana Nalevanková

Členka správní rady,  dana.nalevankova@amnesty.cz

Danka působí v Amnesty od roku 2017. Absolvovala stáž na oddělení vzdělávání k lidským právům.  Během stáže se nejvíce podílela na organizaci živých knihoven na školách i veřejně. Po skončení stáže se Danka stala aktivní dobrovolnicí a podílela se na různých Amnesty akcích, občasně lektorovala živé knihovny, koordinovala zahájení Maratonu psaní dopisů a také koordinovala/koordinuje přepisování petic. V současné době je také členkou Pražské Amnesty skupinky.

Danka vystudovala sociální práci na univerzitě v Prešově a pracuje od ukončení stáže jako sociální pracovnice v organizaci, která doprovází pěstounské rodiny v Praze.

Ve svém volném čase rada chodí na procházky do lesa, čte, zpívá a poslouchá hudbu.

Dobroslava Sehnalová

Členka správní rady, pokladnice, dobroslava.sehnalova@amnesty.cz

Dobroslava je absolventka Vysoké školy ekonomické. Má bohaté zkušenosti ve finančnictví od burzovní makléřky přes portfolio management po ředitelku distribuční sítě privátního bankovnictví. Po ukončení bankovní kariéry se hodně věnuje dobrovolnictví v různých oblastech. Mimo jiné je členkou správní rady organizace POHODA, společnost pro normální život lidí s postižením. Také se zabývá činností exportních kreditních agentur v oblasti ekologicky, lidskoprávně či jinak škodlivých projektů. Ve volném čase praktikuje AIKIDO a jógu, čte a věnuje se rodině.

 

Monika Mareková

 členka správní rady, monika.marekova@amnesty.cz

Monika je členkou Amnesty International od roku 2018, kdy začala spolupracovat se správní radou zejména v právních záležitostech a v roce 2019 uspořádala živou knihovnu v advokátní kanceláři, pro kterou pracovala. Od roku 2020 je členkou správní rady Amnesty International a její stálou zástupkyní na mezinárodních setkáních Amnesty International.

Monika vystudovala právo na Masarykově univerzitě a University of Oxford. Studovala také na University of Fribourg ve Švýcarsku, Laurentian University v Kanadě a lidská práva na postgraduálním programu OSN v Ženevě. Její diplomová práce byla uznána jako nejlepší lidskoprávní diplomová práce roku 2011 v České republice a na Oxfordu v rámci Oxford Pro Bono Publico spolupracovala na reportech o zločinech z nenávisti a právu na soukromí. Je interní doktorandkou na právnické fakultě Karlovy univerzity, kde se zabývá právem na soukromí a umělo-inteligentními systémy.

Monika zastupovala práva mládeže jako delegátka Slovenska na Valném shromáždění OSN v New Yorku. Během studií podala žalobu na Ministerstvo financí České republiky za to, že zahraničním studentům z EU neposkytovalo slevu na jízdné jako domácím studentům a podařilo se jí dosáhnout změnu legislativu. Mimo jiné pracovala u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu a v mezinárodních advokátních kancelářích. Nyní je advokátkou zaměřující se na soudní spory, technologie, duševní vlastnictví a soukromí.

KONTAKTUJTE NÁS

Se svými dotazy pro Správní radu se můžete obracet na: board@amnesty.cz

DOZORČÍ RADA AI ČR

ÚLOHA DOZORČÍ RADY VE STRUKTUŘE AI ČR

Dozorčí rada (DR) je nezávislým kontrolním orgánem sdružení Amnesty International Česká republika (AI ČR) a je přímo odpovědná valné hromadě. Působí v něm tři dobrovolníci nebo dobrovolnice, kteří jsou voleni na valné hromadě členkami a členy AI ČR.

DR dohlíží na dodržování mandátu a stanov AI, a to všemi složkami sdružení. Minimálně jednou za šest měsíců podává členské základně informace o své činnosti formou tištěné nebo emailové zprávy.

Hlavní funkcí DR je dohled nad prací Správní rady, a proto se vždy alespoň jeden zástupkyně nebo zástupce DR účastní jednání správní rady. Z věcného hlediska se DR zaměřuje na to, zda Správní rada řídí AI ČR v souladu se:

 • Stanovami
 • Strategickým plánem
 • Operačním plánem a dalšími závaznými dokumenty.

Neméně významná oblast kontroly SR se soustředí na procesní stránku její práce – tzn. na soulad se schválenými Pravidly fungování Správní rady, na dodržování důležitých úkolů ze zápisů, na efektivitu práce a podobně. V případě zjištění nedostatků v řízení organizace nebo v procesním fungování Správní rady, informuje DR Správní radu písemnou formou o těchto nedostatcích a vyžaduje nápravu.

Druhá funkce SR spočívá v dohledu nad dodržováním rozpočtu, finančním řízením a řádným vedením účetní agendy. Pokud jsou nalezeny nějaké nedostatky, DR na ně upozorní Správní radu a monitoruje jejich řešení.

Třetím důležitým úkolem je řešení podnětů, se kterými se na SR obrátí členové nebo členky AI ČR, zaměstnankyně nebo zaměstnanci nebo Správní rada. Může jít o různé sporné situace, stížnosti na práci Správní rady nebo náměty pro kontrolní činnost. Dozorčí rada v takových případech funguje jako nezávislý subjekt bez rozhodovacích pravomocí, který k problému dává nestranné stanovisko a pomáhá ho tak konstruktivně řešit.

Posledním hlavním úkolem, který SR plní, je proaktivní role v AI ČR v oblasti řízení rizik. Členové a členky DR by si měli udržet určitý odstup od každodenních problémů souvisejících s řízením organizace. To jim umožňuje získat potřebný nadhled, odhalit potenciální hrozby i příležitosti a iniciovat ve spolupráci se Správní radou potřebná opatření.

FUNGOVÁNÍ DR

Členky a členové DR jsou voleni/y valnou hromadou vždy na dvouleté funkční období. DR má tři členy nebo členky a na prvním setkání volí ze svých řad předsedu/kyni. Jednání DR probíhá přibližně jednou za tři měsíce. DR je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň dvou jejích členů nebo členek. Pro schválení rozhodnutí je potřeba prostá většina členek/ů DR. Rozhodnutí je možné přijímat i v období mezi termíny jednání, a to prostřednictvím e-mailu, telefonu apod. Členem nebo členkou DR se může stát členka nebo člen Amnesty International, jehož/jíž členství trvá alespoň po dobu šesti měsíců a je navržen/a skupinou alespoň tří členů nebo členek AI ČR nejméně 14 dní před konáním valné hromady.

V JAKÝCH PŘÍPADECH SE OBRACET NA DR:

 • se všemi podněty, které byly předloženy Správní radě, ale nebyly podle mínění člena nebo členky, skupiny či zaměstnance/kyně uspokojivě vyřešeny
 • s připomínkami k činnosti Správní rady
 • s jakýmkoliv podnětem týkajícím se činnosti DR
 • v případě jakéhokoliv dotazu.

KONTAKTUJTE NÁS

 • Anna Vaníčková - předsedkyně DR, anna.vanickova@amnesty.cz
 • Kateřina Vrbová - členka DR, katerina.vrbova@amnesty.cz
 • Jitka Kotková - členka DR, jitka.kotkova@amnesty.cz

Pro kontaktování celé Dozorčí rady AI ČR můžete použít adresu dr@amnesty.cz.

NOMINAČNÍ KOMISE AI ČR

Úkolem nominační komise je zejména aktivně vyhledávat vhodné kandidáty/ky do správní a dozorčí rady; tyto osoby vhodným způsobem ke kandidatuře motivovat, identifikovat znalosti a schopnosti, které jsou u jednotlivých členů/ek správní rady a dozorčí rady potřebné pro jejich dobré fungování a prezentovat své závěry valné hromadě. 
Nominační komisi tvoří minimálně tři členové/ky - fyzické osoby, kteří/ré jsou voleni/y valnou hromadou na dobu jednoho roku. Pro zvolení musí každý/á kandidát/ka získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů/ek. 

Klára Korbelová, klara.korbelova@amnesty.cz
Ľudmila Ľuptáková, Ludmila.luptakova@amnesty.cz