Jako fakt? Jako fakt.

Jako fakt je projekt, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.

Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.

Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Na projektu spolupracuje vzdělávací tým organizace Amnesty International ČR.

Našim cílem je dosáhnout systémových změn v oblasti lidských práv. Školíme mladé lídry pro práci na školách se žáky ZŠ a SŠ v oblasti lidskoprávního vzdělávání s přesahy do mediální výchovy. Připravujeme teoretický základ pro budoucí pedagogy (kurzy na pedagogických fakultách) a s partnery projektu Active Citizens Fund na úrovni vybraných škol (ŠVP, školní politiky a předpisy, klima školy).

Součástí naší práce bude i videokampaň na sociálních sítích, kterou vytvoří sami žáci společně s celebritami a příslušníky menšin, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

Na čem právě pracujeme?

  • Realizace živých knihoven a dalších workshopů na školách -

V roce 2020 jsme uspořádali spoustu živých knihoven, ať už v novém online formátu jako živá knihovna LIVE nebo přes letní měsíce i knihovnu pro pedagogy nebo knihovnu na skautském táboře. Nyní pracujeme na vyšperkování dalších workshopů, jako je i Úvod do lidských práv, v online prostředí, tak abychom i přes epidemiologická nařízení stále vzdělávali malé i velké.

  • Letní akademie -

V září 2020 proběhl historicky první ročník Amnesty letní akademie, kde jsme proškolili přes 25 lektorů z několika regionů rozprostřených po celé České republice. Obdobnou akci chystáme i v roce 2021.

  • Partnerství se školami -

Povedlo se nám navázat dlouhodobou spolupráci se školami skrze celou republiku, mimo jiné ZŠ Archa v Praze, Gymnázium Duhovka v Praze, Gymnázium Česká v Českých Budějovicích, Gymnázium Chotěboř a ZŠ Oldřichov.

  • Vývoj RPG -

Již několik měsíců tvrdě pracujeme i na přípravě rolové hry, kde si hráči budou moci vyzkoušet, jaké to je, být v kůži nějakého zástupce menšiny, ať už uprchlíka, homosexuála nebo Roma.

O konkrétních postupech v projektu informujeme též přímo na stránce projektu -> www.jakofakt.com

Kontakty na koordinátorky projektu:

Martina Neradová (Čechy), martina.neradova@amnesty.cz

Markéta Jurčíová (Morava a Slezsko), marketa.jurciova@amnesty.cz

Odkazy na webové stránky:

· Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund...

· Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/

· Nadace OSF: https://osf.cz/

· Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/

· Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz
The project was supported by the OSF Foundation within the Active Citizens Fund program , which aims to support civil society and strengthen the capacity of non-profit organizations.

The program also aims to inspire active citizenship and help disadvantaged groups. The Active Citizens Fund program entered the Czech Republic in September 2019 with the aim of supporting non-profit organizations regardless of their size and experience. In the Czech Republic, it is managed by a consortium consisting of the OSF Foundation, the Committee of Good Will - Olga Havel Foundation and the Scout Institute.

The program is implemented under the EEA and Norway Funds 2014-2021. Through the EEA Funds and Norway, the States of Iceland, Liechtenstein and Norway contribute to reducing economic and social disparities in the European Economic Area (EEA) and to strengthening cooperation with 15 European countries. Cooperation between the Czech Republic and donor countries is also an important mission of the program. It is a cooperation between Czech non-profit organizations and organizations from Iceland, Liechtenstein and Norway.

Who is behind the project?

We are the  Human Rights Education team of Amnesty International Czech republic and we want to achieve systematic changes in the human rights department. We train and educate young lecturers who then work with students of both Primary and Secondary schools regarding the Human Rights and also Media Education.

We provide theoretical basis for future teachers and educators (for example courses on faculties of education) while we also work with partners of the Active Citizens Fund project in particular schools (contributing to school policies and regulations, regarding school climate, etc).

Part of our work on the project will also take form in a video campaign for social media. The campaign will be created solely by students with help of celebrities and members of certain minorities that we cooperate with in the long term.

Accomplishments:

  • SUMMER ACADEMY 

In September 2020 we held the first ever Amnesty summer academy where we trained over 25 new lecturers coming from several regions all over the country.

  • HUMAN LIBRARIES -

In 2020 we managed to organize not only a number of standard human libraries but also webinars and a new format of a human library that we called human library LIVE. During the summer months we also held a human library for teachers and education workers and on top of that we also visited a Scout camp with our workshop.  Nowadays we try our best to modify our workshops so that they are just as beneficial in the virtual environment.  

  • PARTNERSHIP WITH SCHOOLS

We are happy to announce that we succeeded in establishing a long-term partnership with schools all over Czech republic, namely ZŠ Archa in Prague, Gymnázium Duhovka in Prague, Gymnázium Česká in České Budějovice, Gymnázium Chotěboř and ZŠ Oldřichov.

  • RPG DEVELOPMENT

We are working hard on creation of something completely unique - that is human rights oriented RPG!

Contact us

Martina Neradová (project coordinator for Bohemia), martina.neradova@amnesty.cz

Markéta Jurčíová (project coordinator for Moravia and Silesia), marketa.jurciova@amnesty.cz              

Art For Amnesty - obrazy k prodeji

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...