Amnesty nabízí workshopy určené pro 8. a 9. ročníky ZŠ, střední školy a vyšší odborné školy. Z nabídky je možné využít jeden či více workshopů. Všechny workshopy jsou ZDARMA a jsou vedené proškolenými lektory. Základny máme už v pěti městech - Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice, Olomouc. Škola hradí pouze náklady na dopravu mimo tato města a v případě Živé knihovny drobné občerstvení pro hosty. Níže najdete seznam workshopů a nejčastější otázky a odpovědi.

Všechny workshopy nabízíme také ONLINE, pracujeme přes platformu ZOOM.

Kontakt pro Čechy: Martina Neradová, martina.neradova@amnesty.cz, 601 338 712

Kontakt pro Moravu a Slezsko: Markéta Jurčíová, marketa.jurciova@amnesty.cz, 602 512 022

 

NABÍDKA WORKSHOPŮ PRO ŠKOLY (PDF)

NABÍDKA VŠECH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT (E-LEARNINGY, ONLINE KURZY, PŘÍRUČKY, METODIKY, ATD.) (PDF)

 

 

ÚVOD DO LIDSKÝCH PRÁV

Workshop vedený formou zážitkových aktivit, diskuzí a skupinové práce se zaměřuje na základní znalosti v oblasti lidských práv. Studenti si osvojí základní pojmy, seznámí se s Všeobecnou deklarací lidských práv, vyzkouší si být v roli lidí, kterým jsou upírána lidská práva, a budou mít možnost diskutovat o stavu lidských práv u nás i ve světě

BĚŽNÝ WORKSHOP: 100 minut (2 vyučovací hodiny + přestávka)

Požadavky: Místnost s dataprojektorem, kde jdou přesouvat lavice.

ONLINE WORKSHOP: 120 minut (včetně přestávek) a nově nabízíme také online workshop na 45 minut!

Zařazení do RVP ZŠ:

Výchova k občanství

· Základní lidská práva, práva dítěte a jejich ochrana a úprava v dokumentech · Poškozování lidských práv · Způsoby demokratického rozhodování a řízení státu (právní řád ČR)

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

· Struktura a funkce mezinárodních a nevládních organizací a jejich vliv na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti dodržování lidských práv

Multikulturní výchova

· Základní pojmy multikulturní terminologie

  

ŽIVÁ KNIHOVNA

Při Živé knihovně se studenti setkají s několika zajímavými osobnostmi, lidmi z různých menšin. Mezi tzv. živými knihami jsou Romové, uprchlíci, hendikepovaní, lidé bez domova, LGBT+ a další. Rozhovory probíhají v malých skupinách a neformální atmosféře, kdy se studenti mohou zeptat na vše, co je zajímá. Živá knihovna napomáhá překonávání strachu z neznámého, nabourává zažité stereotypy a přináší osobní zkušenost. A je velkým zážitkem!

BĚŽNÝ WORKSHOP: 160 nebo 240 minut (3 nebo 5 vyuč. hodin + přestávky) Požadavky: 2-3 místnosti s možností přesouvat lavice, drobné občerstvení pro hosty, naše živé knížky.

ONLINE WORKSHOP: 210 minut (včetně přestávek)

Zařazení do RVP ZŠ:

Výchova k občanství

· Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost · Konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti · Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech · Utváření pozitivních postojů k jinakosti a kulturní rozmanitosti · Překonávání stereotypů a předsudků

Multikulturní výchova

· Prevence vzniku xenofobie s důrazem na rovnocennost kultur · Rozvoj dovednosti orientace se v pluralitní společnosti a využívání interkulturních kontaktů k obohacení sebe i druhých

UPRCHLICTVÍ A LIDSKÁ PRÁVA

Workshop zkoumá téma uprchlictví z pohledu lidských práv. Pracuje s představami a zkušeností studentů o tomto tématu. Zaměřuje se na podmínky a průběh řízení o udělení mezinárodní ochrany. Studenti si v rámci rolové hry vyzkouší samotný azylový proces a budou moci otevřeně vyjádřit své názory v řízené diskuzi.

BĚŽNÝ WORKSHOP: 100 minut (2 vyučovací hodiny + přestávka) Požadavky: Místnost s dataprojektorem, kde jdou přesouvat lavice.

ONLINE WORKSHOP: 120 minut (včetně přestávek)

Zařazení do RVP ZŠ:

Výchova k občanství

· Základní lidská práva a jejich ochrana, porušování lidských práv · Podstata a význam evropské integrace · Politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy · Významné globální problémy včetně válek a terorismu a jejich dopad

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

· Podstata evropského integračního procesu · Struktura a funkce mezinárodních a nevládních organizací a jejich vliv na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti dodržování lidských práv

Multikulturní výchova

· Základní pojmy multikulturní terminologie

  

MARATON PSANÍ DOPISŮ

Maraton psaní dopisů probíhá každý rok okolo 10. prosince a pravidelně se do něj zapojují také školy. K Maratonu se můžete přidat samostatně, nebo si objednat workshop od nás. Nabízíme dva bloky, BLOK A je určený pro celou třídu, BLOK B je pro menší skupinu zájemců o organizaci akce. Můžete si objednat oba dva bloky, nebo si vybrat jen jeden.

BLOK A - Představení Maratonu, motivování studentů k zapojení se.

BLOK B - Příprava studentů na organizaci akce. BĚŽNÝ WORKSHOP: Každý blok je na 100 minut (2 vyuč. hod. + přestávka) Požadavky: Místnost s dataprojektorem, kde jdou přesouvat lavice. ONLINE WORKSHOP: Každý blok 120 minut (včetně přestávek) Více informací o Maratonu psaní dopisů na www.maratonpsanidopisu.cz

  

  

 

WORKSHOP NA MÍRU

Hledáte, ale nenacházíte? Využijte workshop na klíč a po společné konzultaci nakombinujeme program tak, aby pasoval s konkrétním tématem hodin, zkušenostmi a postoji studentů, ale i organizací školy. Program může obsahově reagovat na aktuální situaci ve světě, případy reálných obránců lidských práv či lidí, jejichž práva jsou v zemi, ve které žijí porušována. Workshop může být realizován ve spolupráci s našimi dobrovolníky z řad menšin žijící v ČR.

ČECHY: Martina Neradová, martina.neradova@amnesty.cz, 601 338 712Chcete si objednat workshopy? Potřebujete více informací? Máte speciální přání? Obraťte se na naše koordinátorky