Najděte inspiraci a zpestření do vašich hodin v lidskoprávních tématech – lidská práva a jejich role v životě, migrace a uprchlictví, menšiny žijících v ČR, diskriminace a další formy netolerantního chování. Prostřednictvím interaktivních workshopů prohlubujeme znalosti studentů o lidských právech, pomáháme jim formovat jejich postoje k zásadním otázkám, vedeme je ke zlepšení dovedností, potřebných k účinné ochraně lidských práv. Pomáhají naplnit vzdělávací obor Výchova k občanství a průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova. Naše workshopy jsou bezplatné, škola hradí pouze cestovní náklady dobrovolných lektorů.

Pro objednání či v případě dotazů kontaktujte regionální koordinátorku:

Martina Neradová, koordinátorka pro Čechy: martina.neradova@amnesty.cz

Markéta Jurčíová, koordinátorka pro Moravu a Slezsko: marketa.jurciova@amnesty.cz

ÚVOD DO LIDSKÝCH PRÁV

Workshop nabízí vhled do problematiky lidských práv. Formou střídání diskuzních aktivit zážitkové pedagogiky si studenti ujasní základní pojmy, seznámí se s Všeobecnou deklarací lidských práv, vyzkouší si vcítit se do role lidí, kterým jsou lidská práva odpírána, a budou mít možnosti diskutovat o lidských právech u nás i ve světě. Na workshopu budou pracovat také se třemi skutečnými případy porušování lidských práv ze třech různých zemí, na nichž si budou moci lépe uvědomit problémy nedemokratických režimů a porovnat je se situací u nás.

Cílová skupina: žáci 8. a 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia, studenti SŠ

Časová dotace: dvě vyučující hodiny (2x45 minut)

Cena: cestovné lektorů při realizaci mimo Prahu a Brno

Pomůcky: třída s pohyblivými lavicemi, PC napojený na dataprojektor, tabule, křídy/fixy na tabuli

Zařazení do RVP ZŠ:

Výchova k občanství

· základní lidská práva, práva dítěte a jejich ochrana a úprava v dokumentech

· Poškozování lidských práv

· Způsoby demokratického rozhodování a řízení státu (právní řád ČR)

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

· Struktura a funkce mezinárodních a nevládních organizací a jejich vliv na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti dodržování lidských práv

Multikulturní výchova

· Základní pojmy multikulturní terminologie

ŽIVÁ KNIHOVNA

V živé knihovně se studenti setkají s osobnostmi z řad menšin žijících v České republice, které se studenty sdílí svůj životní příběh, a mohou se jich na cokoli, co je zajímá, zeptat. Živé knihovny  pomáhají studentům překonávat strach z neznámého, získat vlastní zkušenost s příslušníky menšin a přehodnocovat zažité stereotypy. Jedná se tak o účinný nástroj prevence diskriminace, rasismu, xenofobie a extremismu a podpory tolerance ve společnosti. Program nabízíme ve více tematických i časových variantách. Informujte se o nich u své regionální koordinátorky. Více informací o metodě živé knihovny se dozvíte zde.

Cílová skupina: od 11 let a výše (workshop je vhodný i jako mimoškolní program)

Časová dotace: dle zvolené varianty programu (informace u regionální koordinátorky)

Cena: cestovné lektorů při realizaci mimo Prahu a Brno

Pomůcky: třída s pohyblivými lavicemi, PC napojený na dataprojektor, tabule, křídy/fixy na tabuli

Zařazení do RVP ZŠ:

Výchova k občanství

· Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost

· Konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

· Utváření pozitivních postojů k jinakosti a kulturní rozmanitosti

· Překonávání stereotypů a předsudků

Multikulturní výchova

· Prevence vzniku xenofobie s důrazem na rovnocennost kultur

· Rozvoj dovednosti orientace se v pluralitní společnosti a využívání interkulturních kontaktů k obohacení sebe i druhých

MIGRACE A LIDSKÁ PRÁVA

Workshop se zaměřuje na téma migrace a uprchlictví z pohledu lidských práv. Studenti si prohloubí znalosti o v současné době často diskutovaném a aktuálním tématu, seznámí se s fakty a nejčastějšími mýty, které se v souvislosti s uprchlictvím a migrací objevují. Při rolové hře si vyzkouší azylový proces a zjistí, co vše obnáší proces rozhodování o udělení azylu. Budou mít také příležitost otevřeně diskutovat o tématu v řízené diskusi. Diskuzní aktivita učí studenty nejen formulovat svůj názor, ale i respektovat názor druhých.

Cílová skupina: žáci 8. a 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia, studenti SŠ

Časová dotace: dvě vyučující hodiny (2x45 minut)

Cena: cestovné lektorů při realizaci mimo Prahu a Brno

Pomůcky: třída s pohyblivými lavicemi, tabule, křídy/fixy na tabuli

Zařazení do RVP ZŠ:

Výchova k občanství

· Základní lidská práva a jejich ochrana, porušování lidských práv

· Podstata a význam evropské integrace

· Politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy

· Významné globální problémy včetně válek a terorismu a jejich dopad

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

· Podstata evropského integračního procesu

· Struktura a funkce mezinárodních a nevládních organizací a jejich vliv na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti dodržování lidských práv

Multikulturní výchova

· Základní pojmy multikulturní terminologie

WORKSHOP NA KLÍČ

Hledáte, ale nenacházíte? Využijte workshop na klíč a po společné konzultaci nakombinujeme program tak, aby pasoval s konkrétním tématem hodin, zkušenostmi a postoji studentů, ale i organizací školy. Program může obsahově reagovat na aktuální situaci ve světě, případy reálných obránců lidských práv či lidí, jejichž práva jsou v zemi, ve které žijí porušována. Workshop může být realizován ve spolupráci s našimi dobrovolníky z řad menšin žijící v ČR. Co se třeba naučit romské tance a dozvědět se blíže o kultuře Romů nebo se vžít do kůže člověka se zdravotním postižením? V rámci oslav mezinárodního dne lidských práv zrealizovat maraton psaní dopisů? Vy určujete, my zrealizujeme.

START THE CHANGE

Mezinárodní projekt, na kterém spolupracuje 17 zemí a zaměřuje se na globální cíle udržitelného rozvoje, s důrazem na lidská práva a migraci. V projektu pracujeme s inovativními metodami, jako je storytelling (učení skrze vyprávění příběhů), service learning (učení službou), vrstevnické vzdělávání a využívání digitálních technologií ve výuce. Studenti se budou moci setkat se zajímavými osobnostmi z řad různých menšin, včetně uprchlíků a migrantů, a spolupracovat s nimi na různých aktivitách a také pomáhat skrze učení službou. Studenti i učitelé budou zapojení lokálně (spolupráce s místními organizacemi) i globálně (mezinárodní setkání, možnost propojení se školami na druhé straně světa). Zapojení školy i intenzita spolupráce záleží na individuální domluvě. Pro nově zapojené školy nabízíme rozšířenou Živou knihovnu Start the Change!. Po běžném programu následuje analýza potřeb daných skupin či menšin  – je to Živá knihovna s aktivistickým bonusem, během kterého se může vymyslet další aktivita či spolupráce s danou Živou knížkou, nebo se studenti mohou jen inspirovat do budoucna a zjistit, jaké problémy jsou v jejich okolí a jak je možné je řešit . Je pro školy které chtějí nejen vyslechnout a zažít zajímavý program, ale také se aktivně zapojit do změny světa kolem… Více informací o projektu naleznete zde.