Amnesty International ČR se lidskoprávnímu vzdělávání věnuje už více než deset let s cílem vytvářet kulturu ve společnosti založenou na respektu k lidským právům, ve které lidé tato práva brání a prosazují je pro všechny bez rozdílu. Vzdělávání k lidským právům považujeme za nedílnou součást své práce a za pilíř na cestě k jejich respektování, prosazování a ochraně. Vzděláváme mladé lidi o živých společenských tématech a povzbuzujeme je, aby se za naplňování lidských práv aktivně zasazovali. Prostřednictvím interaktivních workshopů na školách prohlubujeme znalosti studentů o lidských právech, pomáháme jim formovat jejich postoje k zásadním otázkám a vedeme je ke zlepšení dovedností, potřebných k účinné ochraně lidských práv. Nabízíme praktické metodiky a vzdělávací semináře pro pedagogy, které usnadňují začleňování lidských práv do výuky i do celkového života školy. 

VZDĚLÁVÁME

 • Vzděláváme o lidských právech, lidskoprávních dokumentech, principech a současných tématech.
 • Vzděláváme skrze lidská práva, prostřednictvím inkluzivních, participativních a demokratických metod.
 • Vzděláváme k lidským právům, vedeme k obraně hodnot lidských práv a jejich užívání v každodenním životě.

HISTORIE LIDSKOPRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ AMNESTY V ČR

 • Do roku 2010 využívá česká pobočka Amnesty International především mezinárodní metodiky vzdělávání k lidským právům First Steps (První kroky) a informuje (nejen na školách) o probíhajících kampaní proti porušování lidských práv. Zaměstnanci, ale především pak dobrovolníci a dobrovolnice, jezdí do škol a vedou besedy a interaktivní workshopy.
 • V roce 2010 je tato činnost podpořena z Evropského sociální fondu a oblast vzdělávání získává zásadní impuls pro rozvoj. Ve spolupráci s Dr. Danou Moree a s učiteli ZŠ a SŠ jsou vytvořeny nové moderní metodiky Lidská práva ve výuce, které reagují na potřebu českých pedagogů a pedagožek a originálně těží z reálných příběhů a případů bezpráví, které Amnesty dokumentuje po celém světě.  
 • Vzniká vzdělávací portál www.lidskaprava.cz pro studenty, kteří se chtějí dozvědět více o současných tématech ve světě nejen prostřednictvím textů, ale též interaktivních map, her, videí, originálních dokumentů nebo kvízů. 
 • Je též sestavena výstava mapující základní problematiky lidských práv v současném světě (např. trest smti, diskriminace, vězni svědomí, byznys a lidská práva) a seznamuje (nejen) studnety s možnostmi zapojení se do ochrany lidských práv. V reakci na poptávku škol je dále sestaven seznam hraných i dokumentárních filmů s licencí pro studentské projekce na školách. Pokračujeme v realizaci interaktivních workshopů pro studenty základních a středních škol seznamující studenty s tematikou lidských práv, práv uprchlíků a migrantů nebo práv žen.
 • V roce 2012 se první škola v ČR (Gymnázium Teplice) úspěšně zapojuje do mezinárodní sítě Human Rights Friendly Schools (Školy přátelské k lidským právům). Vedení škol, studenti, stejně jako učitelé v těchto školách usilují o promítnutí lidských práv do celého života školy (tedy nejen do výuky, ale i do vztahů založených na vzájemném respektu, participaci, zodpovědnost nebo do prostředí školy, které bude otevřenější vůči studentům a pedagogům s odlišnými potřebami nebo původem než má majorita na škole).
 • V roce 2013 reagujeme na aktuální témata ve společnosti a potřeby pedagogů a vzniká tak unikátní dlouhodobý vzdělávací projekt FAIR PLAY- Studenti za rovnoprávnost, který si klade za cíl prevenci diskriminace, rasismu a extremismu na školách. Vybraným školám nabízíme bezplatně vzdělávací a tréninkové aktivity, které posilují schopnost studentů vnímat živé společenské problémy prostřednictvím lidských práv, umožňují jim konfrontovat jejich předsudky a vedou je k organizaci vlastních studentských akcí. Projekt je určen pro střední školy, které se chtějí těmto tématům věnovat a podpořit své studenty v konkrétních aktivitách na podporu lidských práv.
 • Tento úspěšný projekt, založený na dlouhodobější spolupráci s třídním kolektivem a samotnou školou doplňuje nejprve v roce 2014 projekt Živé knihovny Amnesty International – čtením k otevřenosti, který probíhá v regionech Ústí nad Labem a Praha. V rámci tohoto projektu prošlo projektovými dny na 600 studentů a byly uspořádány 3 semináře pro pedagogy. 
 • V roce 2015 se podobný projekt rozšiřuje i do Brna, kde mimo projektové dny na školách a vzdělávací aktivity pro pedagogy současně vzniká unikátní série komiksových příběhů o menšinách Živá knihovna v komiksech, které je k dispozici i jako velkoformátová výstava, a metodická příručka pro pedagogy.
 • Projekt FAIR PLAY končí v roce 2017. Pro velký úspěch získáváme možnost pokračovat v udržitelnosti projektu grantem od norské sekce Amnesty International, kdy trénujeme vlastní samostatné organizátory, daří se nám decentralizovat živé knihovny a prolomit hranici 150 proškolených živých knih a 250 živých knihoven.
 • V letech 2017-2020 jsme se zabývali projektem Start the Change, který se soustředí zejména na téma migrace, a v kterém dochází ke školení učitelů a testování lidskoprávních metodik. Start the Change si rovněž dává za úkol aktivizovat mladé lidi a rozšiřovat mezi nimi povědomí o SDGs - cílech udržitelného rozvoje.
 • Od roku 2020 máme nový projekt - Jako fakt, zaměřený na systémové změny v oblasti lidských práv. Školíme mladé lídry pro práci na školách se žáky ZŠ a SŠ v oblasti lidskoprávního vzdělávání s přesahy do mediální výchovy. Připravujeme teoretický základ pro budoucí pedagogy (kurzy na pedagogických fakultách) a s partnery projektu Active Citizens Fund na úrovni vybraných škol (ŠVP, školní politiky a předpisy, klima školy). Součastí naší práce bude již brzy i videokampaň na sociálních sítích, kterou vytvoří sami žáci společně s celebritami a příslušníky menšin, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.