Urgentní
akce

© Gergo Toth

Červen 2017: Návrh zákona zaměřený na nevládní organizace musí být zastaven

  Případ

13. června 2017 byl v maďarském parlamentu schválen zákon týkající se financování nevládních organizací. V případě, kdy neziskovka přijme větší než zákonem daný obnos, může být považována za „nositele zahraničních zájmů“. V případě, že uvedený zákon podepíše i prezident, bude se jednat o další represivní krok vůči maďarské občanské společnosti. Zákon se může stát nástrojem vedoucím k diskreditaci a zastrašování nevládních organizací, což povede k omezení jejich schopnosti bránit lidská práva a poskytovat cenné služby lidem žijícím v Maďarsku.

Návrh zákona o „transparentnosti organizací, které získávají podporu ze zahraničí“ (T/14967), který byl parlamentu předložen dne 7. dubna členy vládní strany Fidesz, ukládá nevládním organizacím, které ročně získávají více než 7 200 000 HUF (přibližně 24 000 eur), povinnost registrovat se jako „občanské organizace financované ze zahraničí“ a označovat tímto názvem i veškeré své publikace. Patří sem veškeré finanční prostředky z mezinárodních zdrojů, které nejsou spravovány centrální maďarskou rozpočtovou institucí. Organizace, které dané nové požadavky nesplní, se vystavují riziku sankcí, které mohou vést i k rozpuštění těchto organizací.

Návrh zákona je posledním krokem vedoucím k dalším represím vůči občanské společnosti v zemi tím, že nevládní organizace nutí označovat se jako „financované ze zahraničí“, čímž se maďarská vláda pokouší diskreditovat jejich práci a obrátit lidi vůči nim. Důvody uvedeného návrhu zákona naznačují, že nevládní organizace financované ze zahraničních zdrojů mohou sloužit „zahraničním zájmům“ a jejich financování může přispívat k „ohrožování suverenity a národní bezpečnosti Maďarska“. Přitom stávající legislativa v Maďarsku již zaručuje transparentnost a odpovědnost vztahující se na nevládní organizace, a proto výsledkem přijetí tohoto zákona bude pouze stigmatizace, diskreditace a zastrašování nevládních organizací. Taktéž bude výrazně narušovat schopnost nevládních organizací podporovat a bránit lidská práva a poskytovat lidem v Maďarsku cenné služby tím, že citelně zvýší další administrativní zátěž. Vláda již značně zaútočila na množství nevládních organizací a obránců lidských práv, aktivistů dohlížejících na dodržování lidských práv a ekologických aktivistů.

  Aktuality

  Článek publikován 20.5.2021

Skvělá zpráva: Maďarsko zrušilo sporný zákon o nevládních organizacích

Maďarský parlament konečně zrušil LexNGO z roku 2017, zákon, který stigmatizoval a ztěžoval činnost občanské společnosti v Maďarsku.

Pozadí

Stávající legislativa v Maďarsku již dostatečně zajišťuje transparentnost a odpovědnost pro nevládní organizace. Tento návrh zákona by dále omezil prostor pro občanskou společnost a obzvláště by omezil práci těch, kteří podporují a brání lidská práva a poskytují cenné služby společnosti. Zákon č. CLXXV z roku 2011 o právu na sdružování, status veřejného zájmu a na podporu organizací občanské společnosti (oddíly 20, 29-30) předepisuje organizacím občanské společnosti podrobné požadavky na podávání zpráv. Rezoluce Evropského parlamentu (EP) vztahující se k situaci v Maďarsku (2017/2656 (RSP)) ze 17. května 2017 požaduje, aby maďarská vláda uvedený návrh zákona stáhla. Rezoluce zdůrazňuje, že Evropská unie (EU), jejímž členem se Maďarsko stalo v roce 2004, je založena na hodnotách respektujících lidskou důstojnost, svobodu, demokracii, právní stát a dodržování lidských práv.

V souvislosti s rezolucí EP, v níž je rovněž vyjádřeno znepokojení nad současnou situací v Maďarsku, upozorňuje na značné riziko vážného porušení základních hodnot EU v případě, že členové maďarské vlády odmítnou tento návrh zákona stáhnout, či pozměnit.

Návrh zákona byl s obavami přijat mnohými nezávislými odborníky v oblasti práva na svobodu shromažďování a projevu a zastánců lidských práv včetně komisaře Rady Evropy pro lidská práva a zvláštních zpravodajů OSN. Návrh zákona v současné době prozkoumává Benátská komise Rady Evropy, která předloží své stanovisko v červnu.

Mezinárodní právo a normy zaručují právo na svobodu sdružování, což mimo jiné zahrnuje i právo na vytváření a zapojování se do formálních a neformálních skupin, které mohou přijmout společný postup (kolektivní akci), který je zásadním prvkem práce ochránců lidských práv. Státy mají povinnost poskytnout právní rámec pro zakládání asociací a musí se zdržet nepřiměřených překážek při uplatňování tohoto práva. Právo požadovat, přijímat a využívat zdroje, a to včetně mezinárodních zdrojů, je základním prvkem práva na sdružování a je zakotveno rovněž v Deklaraci OSN o ochráncích lidských práv.

Více informací o aktuálních útocích na nevládní organizace naleznete ze zprávě Amnesty International 2015