Urgentní
akce

© Grzegorz Żukowski

Petice za přijetí opatření proti násilí na ženách

  Případ

Diskriminace   Česká republika publikován 19.7.2018

Vyzýváme Parlament ČR k bezodkladnému přijetí „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

každá třetí žena v EU má osobní zkušenost s fyzickým či sexuálním násilím, každá pátá se stala obětí nebezpečného pronásledování, každá druhá žena byla vystavena některé z forem sexuálního obtěžování. V celém světě je násilí na ženách tak rozsáhlý problém, že lze hovořit o epidemii. Rada Evropy proto vyzývá členské státy k přijetí úmluvy, která zajistí společný standard v boji proti různým formám násilí na ženách a žádá zavést konkrétní opatření pro prevenci násilí, ochranu obětí a efektivní stíhání pachatelů. ČR patří k posledním státům, které úmluvu dosud neratifikovaly.

Vyzýváme Parlament ČR k bezodkladnému přijetí „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“ a v souladu s ní k zajištění:

• efektivního stíhání pachatelů násilí (proškolení soudních znalců, soudců a dalších úředních osob, ochranná opatření během vyšetřování aj.)

• dostupné péče obětem násilí (utajené azylové domy s komplexní péčí, startovací bydlení, dostupné sociální dávky, bezplatná psychologická a právní pomoc, telefonní linka pomoci aj.)

• opatření vedoucích k prevenci násilí (zvyšování povědomí o různých formách násilí aj.)

• monitorování výskytu násilí na ženách v ČR (systematický sběr dat o rozsahu a formách násilí)

Děkuji Vám za pozornost, kterou této záležitosti věnujete.

_________________________________________________


Pozadí

Práva žen

Násilí na ženách, sexuální obtěžování nebo nebezpečné pronásledování jsou porušení základních lidských práv. Přesto k němu v České republice dochází v obrovské míře. Jen mizivé procento násilných činů, k nimž dojde, skončí potrestáním pachatele. Existuje přitom mnoho opatření, která může stát přijmout, aby oběti více ochránil.

Nová „Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“ nyní členské státy EU k přijetí takových opatření vyzývá. Česká republika je však mezi posledními státy, které zatím odmítají úmluvu ratifikovat. Amnesty International proto ve spolupráci s dalšími organizacemi, které usilují o ochranu práv žen, iniciovala kampaň „Stop násilí na ženách“. Žádáme bezodkladné přijetí úmluvy, a především konkrétních opatření, která pomohou ochránit oběti násilí.


Co úmluva od států vyžaduje?

Ochranu obětí

• zajistit, aby cílem veškerých opatření bylo zajištění potřeb a bezpečnosti obětí;

• vytvořit specializované podpůrné služby, jež budou obětem a jejich dětem poskytovat lékařskou pomoc a psychologické či právní poradenství;

• zajistit dostatečné množství dočasných útulků a zavést bezplatné nepřetržité telefonní linky důvěry.


Efektivní stíhání pachatelů

• zajistit, aby násilí vůči ženám bylo považováno za trestný čin a náležitě trestáno;

• zajistit, aby pro žádný násilný čin nemohly být přijatelné výmluvy na kulturu, tradiční zvyky, náboženství nebo takzvanou “čest”;

• zajistit, aby v průběhu vyšetřování a soudního řízení měly oběti možnost využít speciálních ochranných opatření;

• zajistit, aby orgány zajišťující dodržování zákona reagovaly na žádosti o pomoc bez prodlení a nebezpečné situace dokázaly adekvátně zvládnout.


Prevenci

• proškolení odborníků, kteří pracují s obětmi;

• zvyšování povědomí o různých formách násilí a jejich traumatizující povaze;

• zahrnutí učebních materiálů týkajících se problematiky rovnosti do učebních osnov na všech stupních vzdělávání;

• spolupráci s nevládními organizacemi, médii a se soukromým sektorem ve snaze oslovit nejširší veřejnost.


Monitorování

• v zájmu důsledného naplňování úmluvy vytvořit specifický monitorovací mechanismus. Skupina odborníků bude dohlížet na to, aby stát postupoval v souladu s úmluvou, a zajistí tak její dlouhodobou efektivitu.


Koho se úmluva týká?

Úmluva se vztahuje na ženy a dívky ze všech společenských vrstev, bez ohledu například na jejich věk, rasu, náboženství, sociální původ, migrační status či sexuální orientaci. Úmluva uznává, že existují skupiny žen a dívek, jež bývají často vystaveny většímu riziku násilí, a státy musí zajistit zohlednění jejich specifických potřeb. Úmluva rovněž apeluje na státy, aby stejná opatření vztáhly i na jiné možné oběti domácího násilí, například muže, děti či starší osoby.

Více informací o Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (takzvané „Istanbulské úmluvě“), najdete na webu Istanbulská úmluva.

Kampaň Amnesty International ČR pořádá ve spolupráci s Českou ženskou lobby.