Urgentní
akce

© William Vest-Lillesoe/IBIS

Sierra Leone: Ohrožení práva na vzdělání pro těhotné dívky

  Případ

Krátce po vypuknutí epidemie eboly nechala vláda v Sieře Leone uzavřít všechny školy, aby se zastavilo šíření epidemie. Studenti a studentky se do škol mohli vrátit po dlouhých 8 měsících. Netýkalo se to ale všech. Místní vláda krátce po znovuotevření škol v březnu 2015 zakázala „viditelně těhotným“ školačkám pokračovat ve studiu a složit závěrečnou zkoušku sekundárního stupně vzdělávání (BECE). Studentky tak nemají dokončené středoškolské vzdělání a nemůžou ani pokračovat ve studiu na vysoké škole. Přijetím takové politiky vláda Sierry Leone porušuje jedno ze základních lidských práv, které tyto dívky mají – právo na vzdělání.

To je případ i 18leté studentky Marie Koromové, která je nyní v pátém měsíci těhotenství. V důsledku epidemie eboly se Marie spolu s celou rodinou ocitla ve velké finanční tísni. Vlivem poklesu ekonomiky v Sieře Leone nebyla její matka schopná uživit rodinu.

Když neznámý muž nabídl Marii peníze výměnou za sex, přijala to. Byl to muž významného postavení, dvakrát starší než Marie. Peníze, které od něj dostávala, živily několik měsíců celou rodinu. Potom ale Marie otěhotněla. Muž nabídl dívce finanční výpomoc do doby, než se dítě narodí. Pak bude Marie na všechno sama.

Kvůli těhotenství se díky novému nařízení vlády Marie nemůže vrátit do školy, aby dostudovala. Pro rodinu je to obrovská tragédie, protože Marie byla jediná dcera, která do školy chodila, což mělo jí i dalším členům rodiny zajistit lepší budoucnost, což však nebude možné, pokud Marie nezíská dostatečné vzdělání.

Přítomnost těhotných dívek ve třídě, "bude mít negativní vliv na jiné nevinné dívky", uvedl ministr školství, vědy a technologie Minkailu Bah na konferenci ředitelů škol z celé země. O několik dní později vláda zakázala těhotným dívkám přijít ke zkouškám.

Vláda Sierry Leone deklarovala, že se bude snažit poskytovat dívkám vzdělání, které by zamezilo těhotenství mladých dívek a šíření prostituce, nyní toto právo upírá dívkám, které se staly obětmi sekundárních důsledků epidemie eboly (zvýšené sexuální násilí, omezený přístup k informacím a zdravotní péči, zhoršení ekonomické situace atd.)

Některé školačky otěhotněly z důvodu zvýšeného sexuálního násilí, jiné z důvodu nucené prostituce v důsledku epidemie. Namísto toho, aby jim škola pomohla, jsou nyní dále trestány tím, že jím není dovoleno dostudovat.

  Aktuality

  Článek publikován 28.4.2020

Vítězství: těhotné dívky v Sieře Leone můžou chodit do školy!

Ministr školství v Sieře Leone s okamžitou platností zrušil několik let trvající diskriminační rozhodnutí vlády, které těhotným dívkám znemožnilo pokračovat ve studiu a skládat závěrečné zkoušky.

Pozadí

Zdravotní systém v Sieře Leone zkolaboval kvůli epidemii eboly. Přes 3 700 lidí zemřelo, tisíce lidí musely být umístěny do karantény. V průběhu krize byla většina klinik, zdravotnických zařízení a lékáren zavřená. Díky tomu bylo také omezeno poskytování sexuálních a reprodukčních informací, služeb a zboží. Média i další zdroje hovoří o tom, že se v průběhu epidemie výrazně zvýšilo sexuální násilí. Násilníci vyvíjeli tlak na dívky a požadovali po nich sex výměnou za zboží nebo peníze. K tomu napomohla hlavně zoufalá ekonomická situace. Mnoho rodin zůstalo prakticky bez prostředků. Zdravotní péče pomáhající dívkám, které byly znásilněny, byla značně omezená nebo žádná.

Míra těhotných mladistvých byla v zemi vysoká i před vypuknutím epidemie eboly. Oficiální statistiky potvrzují, že v roce 2013 28% všech dívek ve věku mezi 15 a 19 roky už mělo dítě nebo byly těhotné.

Sierra Leone má povinnosti z Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace páchané na ženách a úmluvy OSN o právech dítěte, které nařizují chránit lidská práva dívek (právo nebýt diskriminována, právo na vzdělání, soukromí a fyzickou integritu). Článek 11 Africké charty pro práva a blaho dítěte, jejímž je Sierra Leone smluvním státem od roku 2002, požaduje zavedení speciálních opatření, která dívkám zaručí rovný přístup ke vzdělání.

Tímto zpětným potrestáním dívek a diskriminací na základě jejich pohlaví mohou autority země dosáhnout pouze zvýšení stigmatizace.

Sexuální a reprodukční práva

Mezi sexuální a reprodukční práva patří např. právo na svobodný výběr partnera, právo rozhodnout se, zda a kdy mít děti, právo na informace o sexuálním zdraví a vztazích, právo na zdravotnické služby v oblasti sexuality a reprodukce, a to včetně antikoncepce, právo na život bez hrozby znásilnění a sexuálního násilí.