Urgentní
akce

OBRÁNCI LIDSKÝCH PRÁV V AFGHÁNISTÁNU ČELÍ OBTĚŽOVÁNÍ I VÝHRŮŽKÁM SMRTÍ

  Případ

Obránci lidských práv a další aktivisté v Afghánistánu jsou pod stále větším a agresivnějším tlakem ze strany úřadů i ozbrojených složek a jsou nuceni čelit zastrašování, obtěžování, výhrůžkám a násilnostem. Na pozadí eskalujícího násilí v Afghánistánu jsou obránci lidských práv v podstatě přehlíženi jak afghánskou vládou, tak mezinárodním společenstvím.

Obránci lidských práv hrají v afghánské společnosti základní roli a podporují občanské vzdělávání, informovanost o lidských právech prostřednictvím „stínových zpráv“ a provádějí vlastní výzkumy v oblasti porušování a zneužívání lidských práv a zasazují se o ukončení závažného porušování lidských práv, včetně diskriminace a násilí na ženách a menšinách.

Obránci lidských práv v Afghánistánu musejí čelit soustavnému zastrašování, obtěžování, vyhrožování a násilí – a to jak ze strany úřad úřadů, tak ozbrojených složek. Jsou hanobeni jako „špioni Západu“, „protináboženští“ a „protikulturní“.

V silně konzervativních oblastech země se při obhajobě lidských práv odvážili postavit na odpor místním náboženským vůdcům. V září 2019 byl Abdul Samad Amiri, provinční úředník Afghánské nezávislé komise pro lidská práva (AIHRC), unesen a zavražděn. V listopadu 2019 obránci lidských práv Musa Mahmudi a Ehsanullah Hamidi, kteří odhalili existenci pedofilního řetězce a zveřejnili víc než sto případů sexuálního zneužívání chlapců v provincii Lógar, byli svévolně zadržováni Národním ředitelstvím pro bezpečnost, což je vrcholná afghánská zpravodajská agentura.

V březnu 2020 bylo v Kábulu osmi prominentním obráncům lidských práv vyhrožováno smrtí. V dubnu 2020 byl v provincii Zábul zastřelen známý obránce lidských práv Ibrahim Ebrat a jeho spolupracovníkům bylo smrtí vyhrožováno. Ve stejném měsíci bylo smrtí vyhrožováno i prominentní zastánkyni práv žen Widě Sagharyové. V červnu 2020 přišli cestou do úřadu při útoku IED o život dva pracovníci v oblasti lidských práv AIHRC. Lidská práva v Afghánistánu zaručuje ústava. Preambule ústavy se otevřeně hlásí k „Chartě Spojených národů a ke Všeobecné deklaraci lidských práv“ a zavazuje se k vytváření „občanské společnosti oproštěné od útisku, krutosti, diskriminace a násilí, založené na právním řádu, sociální spravedlnosti, ochraně integrity a lidských práv a poskytování lidských svobod a základních práv“.

  Aktuality

  Článek publikován 1.1.2021

Skvělá zpráva: Afghánistán vytvoří Komisi pro ochranu obránců lidských práv

Po roční kampani Amnesty International a dalších organizací se vláda Afghánistánu zavázala vytvořit ochranný mechanismus pro obránce lidských práv a aktivistů občanské společnosti a plánuje zřídit Joint Commission for the Protection of Human Rights Defenders - Komisi pro ochranu obránců lidských práv.

Pozadí

Článek 6 ústavy stanoví, že „stát se zavazuje vytvořit prosperující a rozvíjející se společnost založenou na sociální spravedlnosti, zachování lidské důstojnosti, ochraně lidských práv“. Články 21 až 59 zaručují lidská práva, včetně práva na rovnost před zákonem, práva na život, práva na svobodu, práva na spravedlivý soudní proces, zákazu mučení, práva na právního zástupce, práva na svobodu vyjadřování, práva na sdružování, práva na pokojné shromažďování, práva na volnost pohybu, práva na vzdělání, práva na práci a zákazu nucené práce.

Afghánistán také ratifikoval několik úmluv OSN o lidských právech, včetně Úmluvy proti mučení a jejího opčního protokolu, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace, Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvy o právech dítěte a jejích volitelných protokolů a Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.