Urgentní
akce

© Amnesty International (Artist: Hikaru Cho / Photo: Jim Marks)

Víte, jak často u nás dochází ke znásilnění? Tušíte, kolik pachatelů je za svůj čin potrestáno?

  Případ

Každá pátá žena se stala obětí nebezpečného pronásledování, každá třetí žena v EU má osobní zkušenost s fyzickým či sexuálním násilím, každá druhá žena byla vystavena některé z forem sexuálního obtěžování. V celém světě je násilí na ženách tak rozsáhlý problém, že lze hovořit o epidemii. Rada Evropy proto vyzývá členské státy k přijetí úmluvy, která zajistí společný standard v boji proti různým formám násilí na ženách a žádá zavedení konkrétních opatření pro prevenci násilí, ochranu obětí a efektivní stíhání pachatelů. ČR patří k posledním státům Evropské unie, které úmluvu dosud nepodepsaly.

Vyzýváme vládu ČR k bezodkladnému přijetí „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“ a v souladu s ní k zajištění:

• efektivního stíhání pachatelů násilí (proškolení soudních znalců, soudců a dalších úředních osob, ochranná opatření během vyšetřování aj.)

• dostupné péče obětem násilí (utajené azylové domy s komplexní péčí, startovací bydlení, dostupné sociální dávky, bezplatná psychologická a právní pomoc, telefonní linka pomoci aj.)

• opatření vedoucích k prevenci násilí (zvyšování povědomí o různých formách násilí aj.)

• monitorování výskytu násilí na ženách v ČR (systematický sběr dat o rozsahu a formách násilí)

  Aktuality

  Článek publikován 31.5.2022

Ratifikace Istanbulské úmluvy v nedohlednu

Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu v roce 2016, dodnes však nebyla ratifikována. Ministr Blažek požádal o odložení její ratifikace do roku 2023.

  Článek publikován 15.2.2016

Úspěch Amnesty kampaně STOP násilí na ženách - vláda podpořila Istanbulskou úmluvu

Vláda schválila úmluvu o prevenci a potírání násilí na ženách.

  Článek publikován 26.1.2016

Dopis od předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky

Dne 14. ledna 2016 byla předsedovi vlády České republiky Bohuslavu Sobotkovi předána ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem naše petice, ve které více než devět tisíc podepsaných signatářů vyzývá Vládu ČR k bezodkladnému přijetí „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“.

Pozadí

Násilí na ženách, sexuální obtěžování nebo nebezpečné pronásledování jsou porušení základních lidských práv. Přesto k němu v České republice dochází v obrovské míře. Jen mizivé procento násilných činů, k nimž dojde, skončí potrestáním pachatele. Existuje přitom mnoho opatření, která může stát přijmout, aby oběti více ochránil.

Nová „Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“ nyní členské státy EU k přijetí takových opatření vyzývá. Česká republika je však mezi posledními státy, které zatím odmítají úmluvu podepsat. Amnesty International proto ve spolupráci s dalšími organizacemi, které usilují o ochranu práv žen, iniciovala kampaň „Stop násilí na ženách“. Žádáme bezodkladné přijetí úmluvy, a především konkrétních opatření, která pomohou ochránit oběti násilí.

Co úmluva od států vyžaduje?

Ochranu obětí

• zajistit, aby cílem veškerých opatření bylo zajištění potřeb a bezpečnosti obětí;

• vytvořit specializované podpůrné služby, jež budou obětem a jejich dětem poskytovat lékařskou pomoc a psychologické či právní poradenství;

• zajistit dostatečné množství dočasných útulků a zavést bezplatné nepřetržité telefonní linky důvěry.

Efektivní stíhání pachatelů

• zajistit, aby násilí vůči ženám bylo považováno za trestný čin a náležitě trestáno;

• zajistit, aby pro žádný násilný čin nemohly být přijatelné výmluvy na kulturu, tradiční zvyky, náboženství nebo takzvanou “čest”;

• zajistit, aby v průběhu vyšetřování a soudního řízení měly oběti možnost využít speciálních ochranných opatření;

• zajistit, aby orgány zajišťující dodržování zákona reagovaly na žádosti o pomoc bez prodlení a nebezpečné situace dokázaly adekvátně zvládnout.

Prevenci

• proškolení odborníků, kteří pracují s obětmi;

• zvyšování povědomí o různých formách násilí a jejich traumatizující povaze;

• zahrnutí učebních materiálů týkajících se problematiky rovnosti do učebních osnov na všech stupních vzdělávání;

• spolupráci s nevládními organizacemi, médii a se soukromým sektorem ve snaze oslovit nejširší veřejnost.

Monitorování

• v zájmu důsledného naplňování úmluvy vytvořit specifický monitorovací mechanismus. Skupina odborníků bude dohlížet na to, aby stát postupoval v souladu s úmluvou, a zajistí tak její dlouhodobou efektivitu.

Koho se úmluva týká?

Úmluva se vztahuje na ženy a dívky ze všech společenských vrstev, bez ohledu například na jejich věk, rasu, náboženství, sociální původ, migrační status či sexuální orientaci. Úmluva uznává, že existují skupiny žen a dívek, jež bývají často vystaveny většímu riziku násilí, a státy musí zajistit zohlednění jejich specifických potřeb. Úmluva rovněž apeluje na státy, aby stejná opatření vztáhly i na jiné možné oběti domácího násilí, například muže, děti či starší osoby.

Více informací o Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (takzvané „Istanbulské úmluvě“), najdete na webu Istanbulská úmluva.

Kampaň Amnesty International ČR pořádá ve spolupráci s „Českou ženskou lobby.