Dopis od předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky

  Článek

Dne 14. ledna 2016 byla předsedovi vlády České republiky Bohuslavu Sobotkovi předána ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem naše petice, ve které více než devět tisíc podepsaných signatářů vyzývá Vládu ČR k bezodkladnému přijetí „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“.

Mgr. Bohuslav Sobotka

předseda vlády České republiky

V Praze 26. ledna 2016

Vláda ČR odsuzuje násilí na ženách, včetně domácího násilí jako závažné porušení lidských práv. Z tohoto důvodu vláda již ve svém usnesení ze dne 12. listopadu 2014 č. 930 uložila Ministerstvu spravedlnosti připravit podklady k podpisu a ratifikaci „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“ (dále též „Istanbulská úmluva“) do 30. června 2015 a následně tento úkol upřesnila v usnesení ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 až 2018, kterým uložila Ministerstvu spravedlnosti do 30. června 2015 předložit podklady pro meziresortní diskusi o připravenosti ČR k přístupu k Istanbulské úmluvě. Na základě těchto

usnesení vypracovalo Ministerstvo spravedlnosti materiál „Analýza připravenosti České republiky k přístupu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí“, který vzala vláda na vědomí ve svém usnesení ze dne 12. října 2015 č. 808, kterým zároveň uložila Ministerstvu spravedlnosti, aby ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí předložilo vládě do konce roku 2015 materiál k podpisu Istanbulské úmluvy. Tento materiál, který obsahuje i analýzu nutných změn právních předpisů k zajištění plného provádění Istanbulské úmluvy, byl na konci roku 2015 projednán v meziresortním připomínkovém řízení a v nejbližší době by měl být předložen i na jednání schůze Vlády ČR. Samotná ratifikace by měla proběhnout v polovině roku 2018, přičemž vstupu Istanbulské úmluvy v platnost pro Českou republiku bude předcházet nabytí účinnosti navrhovaných změn právních předpisů.

 

Věřím, že Česká republika se připojí k 39 členským státům Rady Evropy, které již Úmluvu podepsaly a svým podpisem Úmluvy otevřeně deklaruje svou podporu boje s domácím násilím a násilím na ženách.

 

S pozdravem

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

ZůstaŇme v kontaktu

Odebírejte novinky a petice emailem.Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Zásad o ochraně a zpracování osobních údajů AI ČR