Dopis od předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky

Dne 14. ledna 2016 byla předsedovi vlády České republiky Bohuslavu Sobotkovi předána ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem naše petice, ve které více než devět tisíc podepsaných signatářů vyzývá Vládu ČR k bezodkladnému přijetí „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“.

Mgr. Bohuslav Sobotka

předseda vlády České republiky

V Praze 26. ledna 2016

Vláda ČR odsuzuje násilí na ženách, včetně domácího násilí jako závažné porušení lidských práv. Z tohoto důvodu vláda již ve svém usnesení ze dne 12. listopadu 2014 č. 930 uložila Ministerstvu spravedlnosti připravit podklady k podpisu a ratifikaci „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“ (dále též „Istanbulská úmluva“) do 30. června 2015 a následně tento úkol upřesnila v usnesení ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 až 2018, kterým uložila Ministerstvu spravedlnosti do 30. června 2015 předložit podklady pro meziresortní diskusi o připravenosti ČR k přístupu k Istanbulské úmluvě. Na základě těchto

usnesení vypracovalo Ministerstvo spravedlnosti materiál „Analýza připravenosti České republiky k přístupu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí“, který vzala vláda na vědomí ve svém usnesení ze dne 12. října 2015 č. 808, kterým zároveň uložila Ministerstvu spravedlnosti, aby ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí předložilo vládě do konce roku 2015 materiál k podpisu Istanbulské úmluvy. Tento materiál, který obsahuje i analýzu nutných změn právních předpisů k zajištění plného provádění Istanbulské úmluvy, byl na konci roku 2015 projednán v meziresortním připomínkovém řízení a v nejbližší době by měl být předložen i na jednání schůze Vlády ČR. Samotná ratifikace by měla proběhnout v polovině roku 2018, přičemž vstupu Istanbulské úmluvy v platnost pro Českou republiku bude předcházet nabytí účinnosti navrhovaných změn právních předpisů.

 

Věřím, že Česká republika se připojí k 39 členským státům Rady Evropy, které již Úmluvu podepsaly a svým podpisem Úmluvy otevřeně deklaruje svou podporu boje s domácím násilím a násilím na ženách.

 

S pozdravem

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

Related stories

10.1.2020

Dostali jsme odpověď od hongkongské vlády

Hongkongská vláda zareagovala na naši petici:


19.7.2019

Dcera Ševčenkové děkuje příznivcům Amnesty za podporu!

Dcera Ševčenkové sdílela na Facebooku poděkování za dopisy solidarity, které příznivci Amnesty posílají rodině.


6.11.2018

Proč potřebuje Česká republika Istanbulskou úmluvu?

Veřejné slyšení k peticím k Istanbulské úmluvě proběhlo 6. listopadu.


11.3.2019

Sýrie: Ženy musí hrát aktivní roli při formování budoucnosti země

Amnesty u příležitosti MDŽ upozorňuje na genderově motivované násilí během osm let trvajícího konfliktu v zemi a akcentuje zahrnutí žen do diskusí a rozhodování o budoucnosti.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...