© REUTERS

Odmítněte nebezpečnou novelu maďarské ústavy, vyzývá Amnesty ministra Petříčka

  Článek

publikován 7.12.2020

Otevřený dopis ředitelky české Amnesty Lindy Sokačové ministru zahraničních věcí Tomáši Petříčkovi.

Vážený pane ministře,

píši Vám jménem Amnesty International, abych vyjádřila naše obavy ohledně navrhovaného 9. dodatku základního práva (maďarská ústava) a návrhu zákona T/13648 (dále jen souhrnný návrh zákona), které v současné době projednává maďarský parlament. Prosím Vás tímto, abyste se proti těmto návrhům postavil ještě před tím, než o nich maďarský parlament bude hlasovat ve dnech 14. – 15. prosince.  

Amnesty je znepokojena tím, že navrhovaná opatření by dále podkopala práva leseb, gayů, bisexuálů, trans a intersex osob (LGBTI), včetně práva na respektování soukromého a rodinného života a práva na ochranu před diskriminací, a negativně ovlivnily právo dětí na rodičovskou výchovu a péči, na genderovou identitu a právo jejich rodičů zajišťovat vzdělání ve shodě s jejich vlastním náboženským a filozofickým přesvědčením.

10. listopadu maďarská vláda oznámila balíček legislativních změn, z nichž některé by dále omezily práva LGBTI osob. Souhrnná novela zákona uvádí, že adoptovat děti bude umožněno pouze manželským párům, svobodní lidé by mohli adoptovat na základě zvláštního povolení ministra pro rodinné záležitosti. Manželství osob stejného pohlaví není v Maďarsku legalizováno a partnerství osob stejného pohlaví neobsahuje práva na adopci, což brání LGBTI lidem v adopci dětí. Tato novela by navíc omezila možnost adopce dětí žijících ve státních institucích, což by ovlivnilo jejich právo na rodičovskou výchovu a péči. Připomínáme, že Úmluva o právech dítěte (CRC) uznává, že dítě by pro plný a harmonický rozvoj své osobnosti mělo vyrůst v rodinném prostředí.

Vláda v rámci legislativních změn navrhla také dvě ústavní novely. První ustanovuje, že genderová identita dětí je vždy stejná jako pohlaví, které jim bylo připsáno při narození a zajišťuje výchovu, která „odráží hodnoty založené na maďarské ústavní identitě a křesťanské kultuře“. Tento návrh vychází z květnového přijetí zákona, který znemožňuje transgender a intersex osobám úřední změnu pohlaví v souladu s vnímáním vlastní genderové identity, a tím i možnost získat odpovídající doklady (to bylo dosud v Maďarsku možné).

Odkaz na „křesťanskou kulturu“ je v rozporu s právy na svobodu myšlení, svědomí a svobodu náboženského vyznání zakotvenými v ústavě7 a lze jej potenciálně použít k oslabení rovného užívání lidských práv lidí, kteří mají jiné než křesťanské vyznání. Podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv právo na vzdělání zahrnuje, že „stát bude respektovat právo rodičů zajišťovat výchovu a vzdělání ve shodě s jejich vlastním náboženským a filozofickým přesvědčením.”

Druhá navrhovaná ústavní novela má za cíl dále institucionalizovat restriktivní výklad rodiny a manželství tím, že stanoví, že rodinné vazby musí být založeny na manželství, kde „matka je žena a otec je muž“.

Tento krok maďarské vlády je v přímém kontrastu s vůbec první strategií EU pro rovnost LGBTI osob. Jedním z klíčových akčních bodů načrtnutých ve strategii je ochrana práv duhových rodin a stanovení několika cílených opatření, včetně právních a finančních opatření na příštích pět let.10 Fondy budou podmíněny dodržováním antidiskriminačních zákonů EU.

20. listopadu komisařka pro lidská práva Rady Evropy (RE) Dunja Mijatović rovněž vyzvala maďarský parlament, aby odložil hlasování o těchto návrzích zákonů s tím, že pokud budou přijaty, budou mít dalekosáhlé nepříznivé dopady na lidská práva v zemi. Ve svém proslovu citovala zprávu Benátské komise z června 2020, ve které se píše, že takto rozsáhlé legislativní změny, obzvláště ústavní změny, by neměly být představeny během nouzového stavu. Komisařka zdůraznila „že několik návrhů obsažených v komplexním legislativním balíčku, předloženým bez předchozí konzultace a týkající se záležitostí, jako je fungování soudnictví, volební právo, národní struktury v oblasti lidských práv, kontrola veřejných prostředků a lidská práva LGBTI lidí, by mohlo sloužit k podkopání demokracie, právního státu a lidských práv v Maďarsku.”

Amnesty je znepokojena tím, že tyto navrhované změny porušují práva na důstojný, soukromý a rodinný život, legální uznání pohlaví, právo dětí na rodičovskou výchovu a péči a právo rodičů zajišťovat vzdělání ve shodě s jejich vlastním náboženským a filozofickým přesvědčením. Protože maďarský parlament plánuje hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích ve dnech 14. – 15. prosince, Amnesty Vás vyzývá, abyste:

- požádal o naléhavé setkání s velvyslancem Maďarska v ČR a vyjádřil obavy o porušení lidských práv, které navrhovaná legislativa představuje, a vyzval k přehodnocení přijetí této legislativy.

- na příštích zasedáních Rady EU pro obecné záležitosti (GAC), zejména při projednávání situace v Maďarsku v rámci probíhajících jednání podle článku 7, vyjádřil obavy o lidská práva, které navrhovaná legislativa představuje.

Další informace o návrzích naleznete v našem veřejném prohlášení. Amnesty nadále sleduje vývoj a je připravena poskytnout více informací. Děkuji za Vaše zvážení našich požadavků.

Se srdečným pozdravem,

Linda Sokačová,

ředitelka Amnesty International ČR

Aktuální petice

  Česká republika

Amnesty vyzývá vládu a parlament: Zpřísněte zbraňovou legislativu v České republice!

Když střelné zbraně skončí v nezodpovědných rukou, může to znamenat katastrofu. České zákony, které regulují získávání zbraní, jsou přesto jedny z nejmírnějších v Evropě. V ČR se za posledních patnáct let odehrály již čtyři masové střelby, a je proto nejvyšší čas, aby se zákonodárci a zákonodárkyně zabývali tím, kdo má přístup ke zbraním a za jakých podmínek. Zatím je tato debata vedena převážně směrem k deregulaci nabývání a držení zbraní. Podepište petici a pojďte to změnit!

 

Aktuální počet podpisů: 237 Náš cíl: 5000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...