Lucembursko: Mezery v bankovních regulacích umožňují obchod se zakázanými zbraněmi

  Článek

Zbraně pod kontrolou   Lucembursko publikován 29.1.2016

Kvůli nedostatečným a neúplným regulacím a politikám ohledně financování zbrojního průmyslu je zde malá šance zastavit banky od financování a investování do výroby a převozu mezinárodně zakázaných zbraní a výzbroje. Ty jsou podle nejnovější výzkumné zprávy Amnesty International používány k vážnému porušování lidských práv.

Zpráva „Banky, zbraně a porušování lidských práv“ se ohlíží za selháním lucemburského finančního sektoru. Ve snaze zavést regulace, procesy a politiky, které by efektivně omezily finanční podporu aktivitám spojenými se zbraněmi. Zatímco jsou ve středu pozornosti lucemburské banky, zjištění a doporučení jsou aplikovatelné také na další země Evropské Unie i ostatní země mimo EU. „Financování a investování nejsou neutrální činnosti. Utvářejí a podporují ekonomické aktivity včetně těch ve zbrojním průmyslu. Banky a jiné finanční instituce mají hrát klíčovou roli ve světovém úsilí pro omezení výroby, přepravy a užívání mezinárodně zakázaných zbraní. A také v použití obecně schválených zbraní, které páchají závažné porušování lidských práv a zločinů vůči mezinárodnímu právu,“ řekl David Pereira, ředitel Amnesty International Lucembursko.  Mezinárodní právo striktně zakazuje výrobu, hromadění, přepravu a použití určitých typů zbraní, jako biologických a chemických zbraní, pozemních min a shromažďování munice. Ty jsou považovány trvale za nelegální bez jakýchkoliv výjimek. Také zakazuje přepravu a použití obecně používaných zbraní pro vážné porušování mezinárodních lidských práv, humanitárního práva a zločinů spadající pod mezinárodní právo. Těmi jsou genocida, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.  „Státy mají povinnosti a zodpovědnosti v rámci mezinárodního práva se ujistit, že nenesou spoluvinu v páchání vážných porušování humanitárních a lidských práv, včetně ve financování výroby zbraní. Banky si mohou přivodit potíže, když budou provádět financování a investice, které podporují činnosti spojené s mezinárodně zakázanými zbraněmi a zbraněmi použitými k páchání zločinů a porušování lidských práv,“ řekla Gabriela Quijanová, právní poradkyně mezinárodního sekretariátu AI v oblasti Byznys a lidská práva.  

Hlavní zjištění

Zpráva ukazuje, že navzdory mezinárodním závazkům, Lucembursko selhalo výslovně zakázat všechny finanční operace spojené s mezinárodně zakázanými zbraněmi či zbraněmi používaných k porušování lidských práv. Jedinými výjimkami byla omezení na finanční aktivity ohledně hromadění munice a zbraně určené k terorismu. Výzkum také ukázal nedostatek transparentnosti v politice a procesech finančního sektoru vzhledem k finančním operacím spojených se zbraněmi. Pouze dvě ze sedmi hlavních bank operujících v zemi kontaktovaly AI a poskytly organizaci zveřejněnou politiku financování a investicí ve zbrojním sektoru. Ukázalo se, že banky nemají dostatečné porozumění pro své právní povinnosti a odpovědnost pro lidská práva. Dokonce i v případech, kde mezinárodní povinnosti nejsou ještě zakomponovány do národního práva, musejí banky operující v Lucembursku splňovat existující mezinárodní standardy. Obchodní podniky by měly respektovat lidská práva nezávisle na státním právu a povinnostech.  „Nedostatečná domácí legislativa není žádnou omluvou pro selhání lucemburského finančního sektoru adoptovat a zavést adekvátní politiku a procesy financování zbrojního sektoru,“ řekl David Pereira.  Zpráva také objevila významnou mezeru v interním kontrolním procesu bank u transakcí týkajících se zbraní. Deficit zobrazený lucemburskou AI (například nedostatečná zákaznická opatrnost, nedostatečné školení zaměstnanců) se shoduje s pozorováními učiněnými Lucemburskou finanční dozorčí komisí (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Každá odpovědná politika financování a investování ve zbrojním sektoru vyžaduje interní kontrolní proces k detekci a prevenci transakcí týkajících se mezinárodně zakázaných zbraní. Dále neoprávněně získaných zbraní konečnými držiteli a zbraní užívaných k páchání a napomáhání porušování lidských práv a zločinů vůči mezinárodnímu právu. „Tato zpráva odhalila prostý nedostatek zabezpečení, který by zabránil bankám financovat mezinárodně zakázané zbraně či zbraně používané k porušování lidských práv a páchání zločinů vůči mezinárodnímu právu. Doufáme, že naše zjištění spustí silnou debatu mezi finančním sektorem, úředními orgány a celkovou veřejností o tom, jak se postavit k takto vážné výzvě. A to jak v Lucembursku, tak i v zahraničí. Musíme se ujistit, že banky nemají spoluvinu v takovémto porušování zákona,“ pronesl Stan Brabant, ředitel lucemburské sekce AI.

Doporučení

AI volá po tom, aby Lucembursko jasně zakázalo finanční aktivity spojené se zbraněmi, jejichž výroba, hromadění, přeprava a užívání by porušovalo mezinárodní právo. Také by mělo použít všechna vhodná opatření k ujištění, že tento zákaz je zaveden a vymáhán. Dále by Lucembursko mělo konkrétně definovat pracovní povinnosti příslušející bankám. Stejně tak sankce pro nedodržování těchto povinností.

Banky působící v Lucembursku musí podpořit své politiky a procesy:

  •  Zavázáním se, ve veřejně přístupné politice, k ukončení veškerého financování aktivit spojených s mezinárodně zakázanými zbraněmi a zbraněmi použitými k páchání zločinů a porušování lidských práv vůči mezinárodnímu právu.
  • Převzít všechna vhodná opatření ke splňování mezinárodních povinností. Zavést due diligence (hloubkové prověrky podniků) k detekci rizik a prevenci financování mezinárodně zakázaných zbraní. Také se ujistit, že jejich finanční aktivity nepřispívají k porušování lidských práv a pácháni zločinu.
  • Posílit smluvní povinnosti se svými klienty a dodavateli a ujistit se, že všechny transakce splňují mezinárodní závazky a standardy o kontrole zbraní

Pozadí

Sedm Bank kontaktovaných pro výzkum byly: Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Banque Internationale à Luxembourg, Banque de Luxembourg, Banque Raiffeisen, BGL BNP Paribas, ING Luxembourg, and KBL European Private Bankers. Prostor zprávy byl omezen dostupností informací a komunikačním přístupem ze strany bank. Informace byly shromážděny skrz interview, delegáty a emailovou korespondenci mezi únorem 2013 až březnem 2015.

Výzkum se v této fázi nesnažil potvrdit či zjistit pravdu, zdali údaje poskytnuté bankami se shodují se skutečnými investicemi a financováním. Lucembursko bylo mezi prvními zeměmi, které podepsaly a ratifikovaly The Arms Trade Treaty, která vstoupila v platnost 24. prosince 2014. Součástí jsou i State Party to the Chemical Weapons Convention, Mine Ban Treaty and Convention on Cluster Munitions. Nicméně Lucembursko stále ještě nezavedlo mnoho klíčových mezinárodních závazků pro kontrolu zbraní.

 

ZůstaŇme v kontaktu

Odebírejte novinky a petice emailem.Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Zásad o ochraně a zpracování osobních údajů AI ČR