EU: Je čas na posouzení a nápravu spolupráce politik umožňujících zneužívání uprchlíků a migrantů v Libyi

  Článek

Migrace publikován 27.4.2020

Rok od obnovení ozbrojeného konfliktu v Tripolisu se humanitární situace v Libyi stále zhoršuje. Dalším problémem je šíření viru Covid-19. Amnesty Internatinal, společně s dalšími jedenácti nevládními a neziskovými organizacemi, vyzvala instituce EU, aby zastavily veškerou činnost, která by nutila lidi zůstat v zemi, ve které jsou vystavováni neustálému nebezpečí. Unijní instituce by měly reformovat a přezkoumat politiku spolupráce s Libyí v souvislosti s migrací a správou a kontrolou hranic. Během posledních tří let bylo usnadněno zadržení desítek tisíc žen, mužů i dětí v zemi, kde byli vystaveni otřesnému týrání.

Spolupráce EU s Libyí při kontrole hranic a její důsledky

Členské státy společně s institucemi EU již delší dobu na příchod uprchlíků a migrantů reagovaly spoluprací s libyjskými úřady při zabraňování odjezdů ze země a zajišťování toho, aby lidé zadržení ve Středozemním moři byli navráceni zpět na libyjském pobřeží. Libyi byla v tomto úsilí poskytnuta podpora v podobě četných prostředků, poskytování výcviku lidí nebo vybavení, včetně motorových člunů. Politika vzájemná spolupráce v oblasti kontroly hranic a řízení byla navržena a realizována na úrovni EU. Evropská unie financovala především projekt „Podpora integrovaného řízení hranic a migrace v Libyi“ (projekt IBM), který byl zahájen v červenci 2017 a celkově dotován 91,3 mil. EUR. Přestože tato strategie dosáhla svého cíle, tedy výrazně snížit počet osob, které přes Středozemní moře připlují do Evropy, tak ale také přinesla tragické lidskoprávní důsledky.

Migranti a uprchlíci se v Libyi stali oběťmi porušování lidských práv, zneužívání a týrání, včetně svévolného zadržování či krutého a ponižujícího zacházení. Od roku 2016 byly desítky tisíc žen, mužů a dětí po vylodění v Libyi převezeno do detenčních center, které kontroluje libyjské ministerstvo vnitra. V těchto centrech jsou lidé v nehumánních podmínkách svévolně zadržováni. Současně je tam mnoho z nich vystaveno bití, sexuálnímu násilí, vykořisťování či dokonce mučení. Bohužel byla také zaznamenána nezákonná zabití či úmrtí v důsledku nedostatečné lékařské péče či nedostatku jídla. Nicméně i mimo detenční centra jsou uprchlíci a migranti velmi zranitelnou skupinou a jsou nuceni čelit vysokým rizikům únosů, krádeží, vykořisťování nebo obchodování s lidmi.

Evropský soud pro lidská práva v roce 2012 v případu Hirsi Jamaa a další v Itálii rozhodl, že když italské orgány zadržely uprchlíky na moři a zpětně je navrátili do Libye, porušily tím Evropskou úmluvu o lidských právech. Současně tyto praktiky obchází mezinárodní a unijní právo, jelikož to zakazuje přemístit kohokoli do země, kde mu hrozí nebezpečí či závažné porušování jeho lidských práv.  

Stížnosti před Evropským účetním dvorem

Dne 27. dubna 2020 podaly tři nevládní organizace Globální síť právních výkonů, Italské rekreační a kulturní sdružení a Asociace pro právní studia o přistěhovalectví stížnost Evropskému účetnímu dvoru – orgán EU odpovědný za audit, využívání a řízení rozpočtu. Stížnost tvrdí, že finance použité k provádění migrační politiky EU byly špatně spravovány. Dalším problémem je, že na základě stížnosti nesplnila Evropská komise svou povinnost se ujistit, že nejsou hrubým způsobem porušována lidská práva lidí, kteří jsou navraceni zpět do Libye. Stížnost tedy řeší odpovědnost orgánů EU a kritizuje poskytování finančních prostředků na projekty s tímto výsledkem. Zároveň vyzývá Evropský účetní dvůr, aby zahájil audit projektu IBM kvůli možnému zneužití evropských fondů a jejich škodlivých dopadů na lidská práva.

Projekt IBM je v současnosti ve své druhé fázi a bude trvat do konce roku 2021. Tudíž je nejvyšší čas na jeho přehodnocení. Porušování lidských práv by mělo být zastaveno, napraveno a nadále nepodporováno. Uprchlíci a migranti jsou v Libyi vystaveni kromě závažného týrání také řadě rizik, která vyplývají z trvajícího konfliktu v zemi, ale rovněž z rozšíření pandemie Covid-19. Evropská unie by měla zajistit, že všechny její programy spolupráce v oblasti migrace byly v souladu jak s mezinárodním, tak s evropským právem.

 

Zdroj: https://www.amnesty.eu/wp-content/uploads/2020/04/EUR-01-2217-2020-Joint-statement-on-EU-financial-responsibility-24-4.pdf