Ghanští politici chystají zákon, který by zakázal identifikovat se jako LGBTI+ a nutil by homosexuály k léčbě

  Článek

Diskriminace LGBTI   Ghana publikován 16.9.2021

Ghanský parlament má v říjnu letošního roku projednávat přijetí zákona, jenž je v rozporu s mezinárodními lidskými právy. Kriminalizoval by homosexuály i celou LGBTI+ komunitu a podněcoval k diskriminaci a stigmatizaci. Ve vztahu k lidem této komunity navržený zákon dokonce přikazuje, či naopak znemožňuje některé lékařské procedury.

Ghanský parlament a vláda by měli okamžitě stáhnout návrh Zákona na podporu patřičných lidských sexuálních práv a ghanských rodinných hodnot 2021 a úplně od něj upustit. Tento zákon je v závažném rozporu s principy rovnosti a nediskriminace, s právem na svobodu projevu, na sdružování a soukromí, ale také se zákazem mučení, který je od roku 1922 zakotvený v ghanské ústavě či s dohodami o mezinárodních lidských právech, které země ratifikovala. Lidem LGBTI+ tento zákon upírá nedotknutelnost lidské důstojnosti, která by přitom měla být garantována všem lidem bez rozdílu článkem 15 ghanské ústavy.

Po prvním čtení, které proběhlo 2. srpna, má ghanský parlament uvážit přijetí tohoto zákona v říjnu 2021. Tento diskriminující zákon zásadně rozdělující společnost je zvažován v kontextu již existující diskriminace, kriminalizace a nesnášenlivosti vůči komunitě LGBTI+. V současné době je dobrovolný homosexuální sexuální styk v ghanském trestním zákoníku uveden jako trestný čin. LGBTI+ komunita je také předmětem nenávistných ústních projevů a výhrůžek. Tito lidé tak žijí ve strachu a nesnášenlivosti.

Tento zákon podporuje nenávist a nepřátelství a povzbuzuje perzekuci těchto lidí na základě jejich reálné či domnělé sexuální orientace a genderové identity jednoduše proto, že tak nejsou v souladu s normami dominujícími společnosti, že neodpovídají genderovým normám. Pokud by došlo k přijetí tohoto zákona, pak by se na určitou skupinu lidí vztahovaly restrikce a kriminální postihy – do této skupiny patří komunita LGBTI+ a každý, kdo by LGBTI+ vyjadřoval podporu a sympatie. Navíc by vznikla pozitivní povinnost každému, kdo by v Ghaně nahlásil chování, které je „LGBTI+ povahy“ policii nebo konkrétnímu seznamu lidí v rámci komunity v případě, že by policie nebyla přítomna.

Navržený zákon by umožnil uvěznit člověka až na 5 let za to, že patří do LGBTI+ komunity a až na 10 let kohokoli, kdo by se přímo účastnil či podílel na „aktivitě, která propaguje, podporuje nebo se snaží měnit názor veřejnosti na chování daným zákonem zakázané“. 

Toto zeširoka definované, vágní ustanovení by potenciálně umožnilo obvinit na základě tohoto ghanského zákona kohokoli. Rozdmýchává atmosféru nepřátelství, diskriminace, aktivního stigmatizování lidí, kteří jsou LGBTI+ nebo jsou za ně považováni, ale také kohokoli, kdo je s nimi jakkoli spojen, například v rovině sociální – třeba rodinu či kolegy.

Obránci lidských práv a kdokoli další, kdo organizuje, provozuje nebo se účastní činností na podporu organizací, které se věnují právům LGBTI+, by tak mohli čelit až 10 rokům vězení. Kriminalizována by byla také produkce a šíření „propagandy“ LGBTI+ s rizikem odnětí svobody na 5 až 10 let.

Tato ustanovení jsou v přímém rozporu s ústavou Ghany, která chrání právo všech osob na svobodné sdružování a vyjadřování. Také odporuje usnesení Africké komise pro lidská práva a práva národů z roku 2014, které vyzývá účastnické státy, aby „zajistily obráncům lidských práv prostředí, ve kterém jim bude umožněno pracovat, aniž by byli v důsledku svých aktivit stigmatizováni, aniž by jim hrozily represálie či trestní stíhání, a to i v případě aktivit na ochranu práv sexuálních menšin“.

Zákon také vybízí k velmi škodlivým praktikám, jakými jsou lékařské zásahy u intersexuálních dětí (dítě, jehož vnitřní nebo vnější pohlavní orgány jsou odlišné od typicky mužských či ženských). Cílem je takové děti „srovnat“, aby bylo možné u nich používat „vhodné binární označení“. Takové operace a lékařské zásahy, které nejsou nutné, jsou v rozporu s lidskými právy, včetně práva na soukromí, a také práva na co nejvyšší možný zdravotní standard.

Amnesty International vyzývá ghanskou vládu, aby zajistila, že děti nebudou podrobovány invazivním a nezvratným operacím, které nejsou nezbytně nutné.

Kromě toho zákon také podporuje léčbu homosexuality, která zahrnuje nebezpečné praktiky a pacientovi způsobuje značný psychický stres a újmu. Může zahrnovat i týrání či kruté, nehumánní a degradující praktiky či tresty, čímž už problém zasahuje i do mezinárodní odpovědnosti Ghany.

V případě transgender lidí zákon znemožňuje podstoupit léčbu potvrzující jejich pohlaví, čímž porušuje jejich právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví, která spadá pod ochranu mezinárodních lidských práv, včetně Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (CESCR, článek 12).

Pokud dojde k přijetí tohoto zákona, bude také možné trestat lékaře za poskytování operací stvrzujících pohlaví transgender lidem odnětím svobody na 3 až 5 let. Toto ustanovení působí hluboké obavy, protože znemožňuje transgender lidem podstoupit léčbu pod dozorem profesionálů.

Skupina odborníků pro zvláštní postupy OSN, která vyhotovila analýzu tohoto zákona, tvrdí, že daný zákon: „popisuje systém státem sponzorované diskriminace a násilí v tak významném rozsahu, že jeho přijetí (...) by představovalo bezprostřední a zásadní porušení povinností, které státy mají vůči mezinárodnímu zákonu o lidských právech.

Zvláštní postupy OSN, Analýza navrženého zákona představeného ghanskému parlamentemu, 9. srpna 2021, https://ghana.un.org/sites/default/files/2021-08/Public%20-%20OL%20GHA%2003.08.21%20%283.2021%29.pdf

Amnesty International vyzývá parlament a vládu Ghany, aby se od tohoto zákona ustoupilo. V době, kdy i v ostatních zemích po světě včetně Angoly nebo Gabonu dochází k rušení zákonů diskriminujících lidi za jejich skutečnou či domnělou sexuální orientaci, se Ghana nesmí ubírat opačným směrem. Povzbuzujeme ghanské autority v ochraně rovnosti a ostatních základních lidských práv všech obyvatel Ghany.


Aktuální petice

  Hongkong, zvláštní administrativní oblast Číny

Zákon o národní bezpečnosti v Hongkongu už poslal do vězení desítky lidí. Zastaňme se jich!

Od přijetí kontroverzního zákona o národní bezpečnosti v Hongkongu v červnu 2020 policie zatkla nejméně 118 lidí, 64 z nich bylo formálně obviněno a mohou jim hrozit až doživotní tresty odnětí svobody.

 

Aktuální počet podpisů: 1827 Náš cíl: 2000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...