Prohlášení k iniciativě tzv. beztrestného výjezdu

  Článek

Svoboda slova a vězni svědomí publikován 6.10.2008

Prohlášení nevládních organizací k iniciativě tzv. beztrestného výjezdu v souvislosti se zavedením zelených karet

V těchto dnech schválil Parlament České republiky zavedení tzv. zelených karet, které jsou pokusem vlády řešit závažné nedostatky při zaměstnávání cizinců na českém pracovním trhu. Jedním z hlavních problémů současné situace je velký počet cizinců v nelegálním postavení. Uvítali jsme proto vyjádření ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, že zelené karty budou otevřeny i cizincům, kteří nyní pobývají v České republice nelegálně a kteří takto budou mít možnost svůj nelegální pobyt ukončit . Problémem však zůstává, že cizinecká policie v současné době dává každému cizinci bez povolení k pobytu – tedy i tomu, který se dobrovolně přihlásí – správní vyhoštění a zákaz pobytu na několik let.

Nelegální migrace, jejíž rozsah je v ČR odhadován na desítky až stovky tisíc cizinců, přináší rizika jak pro cizince, tak i pro českou společnost. Většina cizinců bez povolení k pobytu pracuje v šedé ekonomice, čímž stát přichází o daně a další odvody. Tito cizinci jsou na českém trhu práce nekalou konkurencí pro domácí pracovníky a negativně tak ovlivňují mzdové a jiné zaměstnanecké standardy. Stejně tak i podnikatelé, kteří využívají práce načerno, využívají neoprávněné konkurenční výhody oproti těm, co podnikají poctivě. Česká společnost jako celek je pak nelegalitou pobytu cizinců připravována o využití potenciálu těchto cizinců, kteří zde často žijí již mnoho let a znají prostředí a jazyk.

Nelegální status má negativní dopad i na samotné cizince. V situaci, kdy se musí snažit být nenápadní, je téměř vyloučeno, aby hájili svá práva za pomoci státních orgánů, a stávají se tak velmi snadnou obětí diskriminace, pracovního či sexuálního vykořisťování či organizovaného zločinu. Rizika nelegální migrace ale existují i v oblasti veřejného pořádku, bezpečnosti a zdraví. Většina cizinců s nelegálním pobytovým statusem není zdravotně pojištěna, což má negativní důsledky v podobě dluhů za zdravotní péči.

Nelze také opomenout fakt, že mnoho cizinců se do nelegálního postavení nemusí dostat svým zaviněním. Často se jedná pouze o drobné pochybení administrativního charakteru, nebo je na vině špatné fungování českých úřadů či úmyslné jednání zaměstnavatelů či příslušníků mafie, kteří si tímto chtějí pojistit cizincovu závislost. Z nelegality není jiné cesty vyjma přes přihlášení se na policii a následné správní vyhostění.

Česká republika dosud při řešení problému nelegality pobytu cizinců sází výhradně na represi. Opatření bývají ovšem neefektivní a finančně náročná. Počty dopadených cizinců jsou i přes velké razie mizivé, zadržování cizinců v detenčních táborech a fyzické deportace jsou drahé. Tak jako v jiných oblastech veřejné správy není možno spoléhat jen na hrozbu trestu, nýbrž je třeba využít potenciálu těch, kteří mají vůli dát své věci do pořádku. Dobrovolné vycestování by si cizinci pochopitelně hradili sami.

Považujeme proto za velmi vhodné využít zelené karty k co největšímu očištění pracovního trhu od nelegálních aktivit. V zájmu úspěchu je však třeba cizince motivovat ke spolupráci, a to zejména tím, že se jim nabídne možnost vycestovat bez toho, aby jim bylo uděleno správní vyhoštění a několikaletý zákaz návratu do ČR.

Navrhujeme vládě České republiky, aby v rámci prostoru daného zákonem o pobytu cizinců

- byla stanovena několikaměsíční lhůta, během níž by se cizinci bez povolení k pobytu mohli dobrovolně dostavit na příslušné úřady
- existovala možnost těmto cizincům uložit pokutu
- správní vyhoštění bylo uloženo na určitou symbolickou dobu (např. 30 dnů)
- nebyli tito cizinci, kteří splňují další podmínky zákona, a priori vyloučeni z možnosti udělení zelených karet.

V Praze dne 18.září 2008

Amnesty International Česká republika
Berkat
Centrum pro integraci cizinců
Centrum pro studium migrace, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Český helsinský výbor
Člověk v tísni
Evropská kontaktní skupina
Charita Česká republika
La Strada Česká republika
Liga lidských práv
META, o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Most pro lidská práva
Multikulturní centrum Praha
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Poradna pro integraci
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
Poradna pro uprchlíky
Slovo 21
SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty
Ukrajinská iniciativa v České republice