OCHRAŇME PROTEST!

Proč musíme uchovat naše právo na protest

Pokojný protest figuruje jakožto dynamická a veřejná způsob uplatňování našich lidských práv. Protesty v průběhu historie umožňovaly jednotlivcům a skupinám vyjadřovat svůj nesouhlas, názory a myšlenky, odhalovat nespravedlnost a zneužívání moci a požadovat odpovědnost od mocných.

Nejen díky efektivním taktikám kolektivní mobilizace, tvořivosti a vzdoru zůstávají protestující i v dnešní době trnem v oku mocným. Protestování pomáhá reorganizovat pevně zakořeněné, nezodpovědné mocenské vztahy a struktury společnosti, a v důsledku toho bývá považováno za mocný nástroj v boji za prosazování lidských práv.

copyright Kathrin Frank

Ve světě plném rostoucí nerovností a přetrvávajícím diskriminace, ozbrojených konfliktů, autoritářství a stále častějšími politickými krizemi i sílících globálních hrozeb pro živobytí a planetu nabývají protesty na popularitě a rozšířenosti čím dál tím víc. Namísto toho, aby hledali řešení naléhavých problémů a otevírali dialog s cílem nalézt řešení nespravedlnosti, zneužívání a bezpráví, státy často reagují stigmatizací a potlačováním protestujících.

Amnesty International zdokumentovala širokou škálu nepřiměřených omezení protestů v běžných a provizorních právních předpisech, kriminalizaci protestujících a nezákonná použití ozbrojených sil k rozhánění protestujících a k odrazování od dalších případných pokusů o mobilizaci, a to celosvětově S nástupem digitální éry přišla také spousta inovativních možností občanské mobilizace a vyjádření nesouhlasu.

Lidé a organizace snažící se omezit protesty a demonstrace neustále vyvíjejí nové metody k dosažení svého cíle, sahající od zásahů do soukromí až k vypínání internetu a komunikačních sítí. Existují i další překážky bránící protestům: lidé, kteří čelí nerovnosti a diskriminaci, ať už na základě rasy, sexuální orientace, genderové identity, náboženství, věku, zdravotního postižení, povolání, nebo např. svého sociálního, ekonomického, migračního nebo jiného společenského postavení bývají častěji negativně ovlivňováni omezeními a represí a to jim v důsledku skýtá menší možnost účastnit se protestů.

I přesto se mnoha pokroků v oblasti lidských práv podařilo dosáhnout díky statečnosti mnoha lidí po celém světě, kteří se odvážili bojovat za inkluzivnější a rovnoprávnější společnosti navzdory rizikům a výzvám, kterým museli čelit. Je proto naprosto zásadní, aby každý mohl protestovat bezpečně a aniž by musel čelit předsudkům.

Amnesty International dlouhodobě usiluje o ochranu a rozšiřování práva na protest při obraně a prosazování lidských práv. Po desetiletí jsme stáli po boku protestních hnutí a účastnili se kolektivních akcí v rámci našich lidskoprávních kampaní. Jsme zde, abychom připomněli těm, kteří jsou u moci, že pokojný protest patří mezi práva, nikoli výsady. Všechny státy toto právo musí respektovat, chránit a podporovat. A právě proto zahajuje Amnesty International celosvětovou kampaň, která vyzývá proti rozsáhlým útokům na možnost protestovat, a stojí po boku všech, kteří se odváží postavit se za sebe a být vyslyšeni.

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...