© Getty Images

Porušování práv dělníků během příprav mistrovství světa FIFA v Kataru. Amnesty píše FAČR

  Článek

Byznys a lidská práva   Katar publikován 18.11.2020

Amnesty posílá otevřený dopis Fotbalové asociaci České republiky.

Vážený pane předsedo,

do zahájení mistrovství světa FIFA v Kataru 2022 zbývají dva roky, proto Vám píšu jménem Amnesty International ČR, abych vyzvala Fotbalovou asociaci ČR k tomu, aby hrála aktivní roli při zajišťování společenské odpovědnosti FIFA v oblasti dodržování lidských práv a účinného řešení porušování lidských práv spojených s turnajem. Když FIFA v roce 2010 udělila turnaj Kataru, bylo zneužívání migrujících pracovníků v zemi velmi dobře zdokumentované. Týkalo se celé doby budování velké části infrastruktury pro mistrovství světa. Zneužívání zahrnovalo pracovníky tlačené k nucené práci, nevyplacené mzdy a nadměrné pracovní době. Bez dvou milionů migrujících pracovníků by mistrovství světa v roce 2022 v Kataru prostě nebylo možné. Tito muži a ženy, většinou z Afriky a Asie, staví stadiony, silnice, metro; budou zajišťovat bezpečnost fotbalových zápasů, přepravovat fanoušky taxíky na zápasy, zdravit je v hotelech a obsluhovat je v restauracích. V posledních letech a po intenzivním tlaku veřejnosti ze strany organizací pro lidská práva, novinářů, odborových svazů a orgánů OSN a dalších provedla vláda Kataru vítané a významné změny ve svých pracovněprávních zákonech, včetně sponzorského systému „Kafala“, který právně zavazuje migrující pracovníky k jejich zaměstnavateli. Byla zrušena povinnost pracovníků získat povolení od zaměstnavatele pro opuštění země nebo změnu zaměstnání. Katar je první zemí v regionu, která provedla takové zlepšení pracovní mobility a práv pracovníků, což jsou jistě pozitivní kroky.

Ačkoli tyto právní změny mohou pracovníkům usnadnit únik před vykořisťovatelskými zaměstnavateli, je nepravděpodobné, že by podstatně omezily samotné zneužívání nebo zlepšily podmínky migrujících pracovníků bez dalších opatření k posílení ochrany a zajištění vymáhání těchto a dalších reforem. Špatná implementace a dodržování katarských reforem dosud skutečně znamenaly, že jejich dopad na životy mnoha pracovníků se bohužel jeví jako omezený a v zemi pokračují vážná zneužívání pracovníků. I přes zlepšení právního rámce dnes mnoho migrujících pracovníků v Kataru stále žije a pracuje v obtížných podmínkách. Často trpí zpožděním nebo nevyplácením platů, těžko se domáhají spravedlnosti a nemají právo zakládat odbory, aby se společně mohli zasazovat za lepší pracovní podmínky. Pandemie Covid-19 pouze prohloubila jejich zranitelnost, včetně velkých dluhů za vysoké poplatky za zprostředkování práce, omezení pohybu a přístupu k účinným prostředkům, kterými by se mohli bránit proti zneužívání.

Jako organizátor mistrovství světa má FIFA odpovědnost zajistit dodržování lidských práv v souvislosti s přípravou a konáním turnaje. Hlavní zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv objasňují, že od firem a organizací se očekává, že za účelem plnění své odpovědnosti za dodržování lidských práv budou identifikovat, posuzovat, předcházet a zmírňovat skutečné a potenciální nepříznivé dopady na lidská práva a pokud dojde k újmě, zapojí se do nápravy.

V posledních letech podnikla FIFA řadu důležitých kroků k naplnění těchto povinností, mimo jiné vytvořením politiky v oblasti lidských práv v roce 2017 a společnou strategii udržitelnosti FIFA World Cup Qatar 2022 v říjnu 2019. FIFA jako vítaný krok představila také lidskoprávní kritéria pro výběrové řízení na pořádání mistrovství světa v roce 2026, ale neučinila tak pro mistrovství světa klubů pořádané v roce 2021 v Číně. FIFA se dále zavázala vybudovat „dědictví špičkových standardů a postupů na světové úrovni pro pracovníky v Kataru i jinde ve světě.“

Přesto i pracovníci na stadionech mistrovství světa - kteří se obvykle těší lepšímu zacházení než ostatní v zemi díky Pracovním normám na ochranu pracujících, které byly vyvinuty pro pracovníky na stavbách spojených s turnajem - stále riskují zneužití a vykořisťování v Kataru. Například vyšetřování Amnesty International z června 2020 ukázalo, že okolo 100 migrujících pracovníků pracovalo po dobu až sedmi měsíců bez placení na stadionu Al Bayt, semifinálovém místě mistrovství světa. Šetření také ukázalo, že FIFA nevěděla o žádných problémech, dokud nebyla informována Amnesty International, a to navzdory stížnostem podaných partnerům FIFA v Kataru. Zatímco většina pracovníků nyní konečně obdržela většinu dlužných částek, to že si FIFA nebyla ani vědoma takto vážného porušení lidských práv, dokazuje, že je potřeba aby porušování lidských práv brala vážněji a nezahálela.

Amnesty International a mnoho dalších organizací FIFA opakovaně vyzvalo, aby využila svého vlivu na katarské úřady k prosazení smysluplné reformy pracovního systému země. S blížícím se mistrovství světa by FIFA měla hrát mnohem silnější a hlasitější roli, aby zajistila trvalou změnu pro pracovníky, kteří tolik přispívají k turnaji, a k zemi jako celku.

Jako členské asociace FIFA jsou národní fotbalové asociace (FA) vázány vlastní politikou FIFA v oblasti lidských práv. Dále, jako subjekty, které prostřednictvím svých obchodních vztahů s FIFA finančně profitují z výnosů generovaných mistrovstvím světa, mají FA podle mezinárodních standardů v oblasti lidských práv také odpovědnost za využití svého vlivu k prevenci porušování lidských práv, s nimiž jsou spojeny.

Z tohoto důvodu, a pouhé dva roky do zahájení, vyzýváme FA, včetně FAČR, aby zintenzivnily své úsilí k zabránění porušování lidských práv migrujících pracovníků v Kataru. Sama FAČR se zavazuje k dodržování lidských práv v souladu s mezinárodními pravidly ve svém etickém kodexu. Vzhledem k této odpovědnosti za lidská práva Amnesty International ČR žádá FAČR, aby využila svého vlivu jako člen FIFA a vyzvala FIFA, veřejně a soukromě, aby:

1. přijmula včasná opatření k účinnému ukončení současného porušování lidských práv v souvislosti s jejími operacemi v Kataru a posílila procesy náležitého prověření v oblasti lidských práv, aby bylo možné identifikovat, řešit a zmírňovat potenciální nepříznivá rizika v oblasti lidských práv a zapojit se do nápravy v případě újmy;

2. využila svůj hlas a soukromě a veřejně vyzvala katarskou vládu, aby splnila svůj program pracovních reforem před zahájením mistrovství světa, včetně posílení prosazování již oznámených nebo zavedených reforem, postihování vykořisťovatelských zaměstnavatelů, a přijetí opatření k řešení hlavních nedostatků v oblastích zahrnujících vyplácení mezd, domáhání se spravedlnosti;

3. zaručila, že kritéria lidských práv budou zahrnuta do všech budoucích rozhodnutí o udělení turnajů FIFA, s jasnými plány a postupy pro identifikaci a řešení případných rizik v oblasti lidských práv

Také bychom uvítali, kdybyste mohli uvést podrobnosti o procesech, které má FAČR nastavené, aby jednala v souladu s vlastní politikou FIFA v oblasti lidských práv a zajistila, aby FAČR nezpůsobovala nebo nepřispívala k nepříznivým dopadům na lidská práva ve svých obchodních činnostech. V příloze naleznete pro vaši informaci naši nejnovější publikaci „Reality Check 2020: Countdown to the 2022 World Cup - migrant workers‘ rights in Qatar“, která obsahuje další podrobnosti o katarské reformě práce a o tom, co je ještě třeba udělat pro ochranu pracovních práv v této zemi. Velmi bychom ocenili příležitost setkat se s vámi, abychom o těchto otázkách dále diskutovali.

S pozdravem, 

Linda Sokačová

ředitelka Amnesty International ČR

Aktuální petice

  Katar

Vyzvěte FIFA, aby odpískala zneužívání migrujících pracovníků v Kataru

Mistrovství světa ve fotbale 2022 je jednou z nejočekávanějších sportovních událostí příštího roku. Přestože by se světový šampionát neobešel bez lidí, kteří kvůli němu do Kataru přijeli za prací, mnozí z nich na vlastní kůži zažívají zneužívání a vykořisťování ze strany zaměstnavatelů i státu. Amnesty International proto vyzývá Mezinárodní fotbalovou federaci (FIFA), aby využila svého vlivu a pomohla zastavit vykořisťování pracovníků.

 

Aktuální počet podpisů: 1532 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...