MAĎARSKO: NEOMEZENÉ PRAVOMOCE NEJSOU VŠELÉK!

  Článek

Amnesty varuje před prodloužením stavu nouze na neomezenou dobu, kterým si Maďarská vláda zajistila bianco šek na řízení státu pomocí dekretů. Bez Parlamentu.

UPDATE 30/3: Parlament krátce před 16. hodinou schválil poměrem 137 ku 53 Zákon o ochraně před koronavirem. "Skutečná katastrofa, a to uvnitř Evropské unie," shrnul situaci ředitel české pobočky Amnesty Mark Martin. A ředitel Amnesty Maďarsko David Vig k tomu dodává širší vysvětlení:

„Tento návrh zákona vytváří neomezený a nekontrolovaný stav nouze a dává Viktoru Orbánovi a jeho vládě bianco šek k omezení lidských práv. To není způsob, jak řešit velmi skutečnou krizi způsobenou pandemií COVID-19!

Potřebujeme silná ochranná opatření, abychom zajistili, že jakákoli opatření na omezení lidských práv přijatá v mimořádném stavu jsou opravdu nezbytná a přiměřená k ochraně veřejného zdraví. Tento nový zákon uděluje vládě neomezené pravomoci vládnout nařízením nad rámec pandemie.

Během doby, kdy je předsedou vlády, Viktor Orbán „dohlíží“ na porušování lidských práv v Maďarsku, vyvolává nepřátelství vůči marginalizovaným skupinám a pokouší se potlačit kritické hlasy. Umožněním jeho kabinetu vládnout pomocí dekretů je pravděpodobné, že se tento styl ještě prohloubí,“ varuje Vig.

Podrobný právní rozbor a doporučení

---

O tzv. Zákonu o ochraně před koronavirem by měl maďarský Parlament jednat začátkem příštího týdne. 

Dát vládě neomezený mandát k řízení státu pomocí dekretů, a to bez doložení přesného data jeho platnosti, není správným řešením krizové situace způsobené novým virem COVID-19. Právě to se však děje v Maďarsku. Jsou to právě krizové situace, v nichž jsou více než kdy jindy potřeba jasné záruky o zachování hodnot právního státu. Přijatá nouzová opatření mají být přiměřená a nezbytná pro ochranu zdraví obyvatel. Omezení moci Parlamentu a předání jeho pravomocí do rukou vlády, která by tak vládla pomocí dekretů a bez faktické kontroly Parlamentem, však nezbytným opatřením rozhodně není. Zvlášť, pokud neomezený mandát Orbánovy vlády může bez potíží trvat i po skončení epidemie. V demokratické zemi založené na vládě práva by takové opatření mělo být nepřijatelné. 

20. března 2020 předložila maďarská vláda Parlamentu návrh „Zákona o ochraně před koronavirem,” ve kterém žádá o prodloužení stavu nebezpečí, který vláda vyhlásila 11. března 2020. Vláda své rozhodnutí vyhlásit stav nebezpečí odůvodnila potřebou zabránit a zmírnit epidemii způsobenou COVID-19. Opozice však bije na poplach. Parlament bude o návrhu zákona hlasovat ještě v březnu, a jelikož vládní strana Fidész disponuje v Parlamentu pohodlnou ústavní většinu, nemusí s opozicí o podpoře zákona vůbec jednat.  

Návrh zákona sestává ze dvou pilířů, v obou je však problematický. Zaprvé, omezuje moc Parlamentu a vkládá ji do rukou vlády, která by tak mohla vládnout bez omezení – rozhodovala by na základě dekretů. Zákon rovněž neuvádí datum, do kterého by takový zvláštní stav platil. Za druhé, zákon zavádí dva nové zločiny – každý, kdo bude zveřejňovat nepravdivá nebo zavádějící informace ohrožující „funkční ochranu“ veřejnosti nebo se bude snažit veřejnost zalarmovat, může být potrestán až pětiletým vězením. Dále, kdokoli by porušil karanténní opatření, může být odsouzen až k pěti letům vězení, případně osmi letům, pokud by někdo v důsledku takového jednání zemřel. Tato nařízení jsou také útokem na poslední kritická média v zemi. Jejich svoboda v Maďarsku dlouhodobě klesá. 

 

Podpořím Amnesty v boji za lidská práva - DARUJI ❤

 

Ve formě, v jaké byl zákon předložen Parlamentu, porušuje demokratické zásady, jež musí podle maďarského ústavního práva každý zákon naplňovat. Aby mohl být Zákon o ochraně před koronavirem přijat, měl by splňovat tato kritéria: 

1. Stav nebezpečí jakožto dočasný speciální právní řád nestojí nad Ústavou, a rozhodně by se to nemělo měnit.  

2. Dočasná úprava právního řádu nemůže trvat věčně – naopak, měla by trvat po omezenou dobu, která může být prodloužena pouze v případě trvání stavu nebezpečí. 

3. Není přípustné, aby základní pravidla fungování demokratického státu – tedy vláda práva – byla odstraněna na základě nebezpečí epidemie. 

4. Občané mají právo na ochranu základních práv i za stavu nouze. Tato práva mohou být omezena jen a pouze za účelem odvrácení přímé hrozby – která však v Maďarsku prozatím nenastala. 

 

Podpořím Amnesty v boji za lidská práva - DARUJI ❤

 

Doporučení: 

1. Za mimořádných situací může vláda disponovat mimořádnými pravomocemi. Vyhlášení stavu nebezpečí na neomezeně dlouhou dobu však není nezbytným opatřením k ochraně obyvatel, nýbrž zneužitím současné kritické doby k upevnění vládní moci. Přestože vláda může disponovat určitými pravomocemi, nesmí se stavět nad Ústavu, a to ani v době nouzového stavu. 

2. Parlament by měl nadále disponovat kontrolními mechanismy, a mít možnost rozhodnout, zda nadále trvá stav nebezpečí, v němž má vláda širší pravomoci.  

3. Občanům nelze ukládat svévolná omezení práv, která prokazatelně nevedou ke snížení hrozby vypuknutí/šíření epidemie. Jsou to právě záruky v oblasti dodržování lidských práv, které vedou k úspěšnému boji proti epidemii. 

4. V průběhu vyhlášení stavu nebezpečí musí být zajištěn dohled Ústavního soudu. Ústavnímu soudu by rovněž mělo být umožněno rozhodovat v krátkých lhůtách, aby mohl jednat rychle a účinně. 

Rozdíl mezi zvláštním právním řádem během stavu nebezpečí a diktaturou spočívá v tom, že v prvním případě převládají ústavní záruky. Právě proto musí všechny záruky dané Ústavou zůstat funkční, a to i v průběhu nouzového stavu způsobeného epidemií COVID-19. Dokud bude Parlament schopen zasedat a řádně naplňovat svou funkci, mělo by mu být umožněno v tom pokračovat.

Aktuální petice

  Maďarsko

Podpořme maďarskou občanskou společnost. Vyjádřeme jim solidaritu!

V Maďarsku dochází od roku 2010 k zásadním změnám ovlivňujícím celou společnost, poslední dva roky se však situace prudce zhoršuje. Dochází k přijímání kontroverzních zákonů a k systematickým legislativním reformám a represivním opatřením. Patří sem reforma soudnictví, voleb, daní a kontroverzní zákony upravující svobodu projevu, petiční a sdružovací právo.

 

Aktuální počet podpisů: 1420 Náš cíl: 1500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...